śro­da 8, 15, 22 i 29 stycz­nia 2020 r. 

18.00–21.00 cza­su pol­skie­go (GMT+1).

Jeśli masz pyta­nia doty­czą­ce eme­ry­tu­ry lub ren­ty możesz skon­tak­to­wać się z kon­sul­tan­tem ZUS za pośred­nic­twem Cen­trum Obsłu­gi Tele­fo­nicz­nej (COT).
Kon­sul­tan­ci będą dostęp­ni pod nume­rem + 48 22 560 16 00. Aby z nimi poroz­ma­wiać, po uzy­ska­niu połą­cze­nia z info­li­nią, na kla­wia­tu­rze nume­rycz­nej wybierz „6”.

Kon­sul­tan­ci odpo­wie­dzą na pyta­nia:
- jakie musisz speł­nić warun­ki, by uzy­skać pol­ską eme­ry­tu­rę lub ren­tę,
- w jaki spo­sób ZUS wyli­czy Ci eme­ry­tu­rę lub ren­tę,
- jak możesz zło­żyć wnio­sek o pol­ską eme­ry­tu­rę lub ren­tę,
- jak udo­ku­men­to­wać okre­sy ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go w Pol­sce,
- w jaki spo­sób możesz otrzy­my­wać pol­ską eme­ry­tu­rę i ren­tę,
- czy możesz otrzy­my­wać ame­ry­kań­ską lub kana­dyj­ską eme­ry­tu­rę, jeśli wró­cisz do Pol­ski,
- w innych kwe­stiach doty­czą­cych eme­ry­tur i rent.

Reklama

W innych tema­tach możesz kon­tak­to­wać się z kon­sul­tan­ta­mi COT w dni robo­cze w godzi­nach 7.00 — 18.00 cza­su pol­skie­go (GMT+1).