Inf.prasowa
MIAMI
W roku 2019 zor­ga­ni­zo­wa­no sześć spo­tkań “Kon­gre­su 60 Milio­nów – Glo­bal­ne­go Zjaz­du Polo­nii” w sze­ściu róż­nych mia­stach, w czte­rech pań­stwach, na dwóch kon­ty­nen­tach. O pręż­no­ści ini­cja­ty­wy jaką jest „Kon­gres 60 Milio­nów” świad­czy fakt, że w roku 2020 zapla­no­wa­nych jest aż osiem edy­cji wyda­rze­nia. Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do pierw­szej z nich, któ­ra odbę­dzie się w dniach 23–25 stycz­nia 2020 r. w Mia­mi. Tema­ty­ka pane­li poru­szać będzie kwe­stie zwią­za­ne z aktu­al­ną pozy­cją Pol­ski na świe­cie, nowo­ścia­mi w medy­cy­nie, finan­sa­mi, suk­ce­sa­mi pol­skich mena­dże­rów i przed­się­bior­ców oraz nowy­mi tech­no­lo­gia­mi. W ramach wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych pod­czas Kon­gre­su zapla­no­wa­no Tur­niej Gol­fa o puchar 60 Milio­nów oraz aka­de­mię gol­fa, a tak­że networ­king i rejs statkiem.

Bile­ty na Kon­gres 60 Milio­nów w Mia­mi dostęp­ne tutaj: https://bit.ly/60MLN_Miami2020?fbclid=IwAR37hhmEyHKfCpR8PatF2PzG9j2nSc2VpQMPKXSYjo-U3vQGuYIqDmDn4XY

MEDIOLAN
Dru­ga edy­cja 2020 roku będzie mia­ła miej­sce w Medio­la­nie w dniach 27–29 lute­go. Edy­cja ta zosta­ła obję­ta hono­ro­wym patro­na­tem Amba­sa­dy Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej w Rzy­mie. Pierw­sze­go dnia Kon­gre­su zapla­no­wa­no pane­le dys­ku­syj­ne, pod­czas któ­rych poru­szo­ne zosta­ną tema­ty pol­skiej gospo­dar­ki, współ­pra­cy pol­sko-wło­skiej, cyfry­za­cji i cyber­ry­zy­ka, odpo­czyn­ku, zdro­wia i edu­ka­cji, a tak­że odpo­wie­my na pyta­nie cze­go pol­ski prze­mysł beau­ty może nauczyć się od Wło­chów. Wszyst­kie te dys­ku­sje odbę­dą się w sie­dzi­bie Leonar­do Heli­cop­ters w Veri­ga­te gdzie jed­ną z atrak­cji będzie pre­zen­ta­cja heli­kop­te­rów. Kolej­ne­go dnia wyda­rze­nia odbę­dzie się spo­tka­nie z wła­dza­mi Regio­nu Lom­bar­dia, a tak­że zwie­dza­nie Medio­la­nu. Pod­czas medio­lań­skiej edy­cji, pierw­szy raz w histo­rii Kon­gre­su odbę­dą się zawo­dy nar­ciar­skie o Puchar 60 Milionów.

reklama

Bile­ty na Kon­gres 60 Milio­nów w Medio­la­nie dostęp­ne tutaj: https://www.eventbrite.com/e/60-million-congress-global-polonia-summit-milan2020-tickets-87130330163?fbclid=IwAR1Z1WqgSfGhTwqj44Fugiu8F_7aRDHbjD69FybjC3pOfHn3woSWyTm0J0