Świę­ta, świę­ta i już po. A kie­dyś było 12 dni świąt. Angiel­ska kolę­da ‘Twe­lve days of Chri­st­mas’  (12 dni świąt Boże­go Naro­dze­nia),  bar­dzo popu­lar­na do dzi­siaj, jest tego pozo­sta­ło­ścią. Świę­ta zaczy­na­ły się w Boże Naro­dze­nie, a koń­czy­ły 6 stycz­nia w Trzech Kró­li  — czy­li po 12 daniach. Jest to naj­czę­ściej prze­ra­bio­na kolę­da na angiel­skich Chri­st­mas par­ties. Coś tam zawsze się znaj­dzie aktu­al­ne­go i śmiesz­ne­go z  życia fir­my, co da się wło­żyć w ukła­dan­kę, wyli­czan­kę, od pierw­sze­go dnia świąt do 12-go. Zasa­da taka sama, jak w wie­lu innych wyliczankach/grach takich na przy­kład jak ‘Old Mac­Do­nald had a farm’.  Nie zna­cie? To przyjdź­cie na otwar­te spo­tka­nie potań­ców­kę w kar­na­wa­le Klu­bu Senio­ra Zło­ta Jesień w dniu 27 stycz­nia (ponie­dzia­łek), o godz. 18:30, 71 Jud­son Stre­et, dol­ny poziom budyn­ku Gmi­ny 1‑szej Związ­ku Naro­do­we­go Pol­skie­go w Kana­dzie. Wstęp tyl­ko na pokry­cie kosz­tów. Par­king wol­ny. Zaba­wy, śpie­wy i wspól­ne tań­ce do godz. 22-giej.

Nie­któ­rzy z nas pamię­ta­ją, że do szko­ły się szło po feriach zimo­wych dopie­ro po świę­cie Trzech Kró­li (angiel­skie Epi­pha­ny). W komu­ni­stycz­nej Pol­sce zli­kwi­do­wa­no świę­to Trzech Kró­li jako dzień wol­ny od pra­cy, podob­nie jak i świę­to Naro­do­we Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja. Sejm przy­wró­cił w roku 2011 świę­to Trzech Kró­li jako dzień wol­ny od pra­cy. Świę­to Naro­do­we Kon­sty­tu­cji Trze­cie­go Maja zosta­ło przy­wró­co­ne decy­zją Sej­mu w roku 1990. W nie­któ­rych rejo­nach Pol­ski, od Trzech Kró­li cho­dzi­li po domach prze­bra­ni za trzech kró­li kolęd­ni­cy. Przy­no­si­li śpiew kolęd i radość — naj­więk­szą, jak nawet wła­sna rodzi­na nie roz­po­zna­ła prze­bie­rań­ców. Wte­dy kie­dy Kana­dyj­czy­cy już zapo­mnie­li o świę­tach, bo cho­in­kę wyrzu­ca się już w Boxing Day, czy­li nasz Dru­gi Dzień Świąt, my wcho­dzi­my w ostat­nią fazę Boże­go Naro­dze­nia, a pra­wo­sław­ni i gre­ko-kato­li­cy zaczy­na­ją dopie­ro w tym dniu świę­to­wać Boże Narodzenie.

Nasza cho­in­ka może spo­koj­nie z nami miesz­kać, aż do Mat­ki Boskiej Grom­nicz­nej, czy­li do 2‑go lute­go, i do tego cza­su śpie­wa się kolę­dy, i jest to okres kie­dy odby­wa­ją się pol­skie orga­ni­za­cyj­ne Opłat­ki. Dopie­ro od dnia Trzech Kró­li śpie­wa się kolę­dy o kró­lach takich jak ‘Mędr­cy świa­ta monar­cho­wie’, czy ‘Trzej kró­lo­wie jadą z wiel­ką para­dą’. Obec­nie znów w Pol­sce Świę­to Trzech Kró­li jest dniem wol­nym od pra­cy, tak jak i w wie­lu innych kra­jach chrze­ści­jań­skich. Coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­ją się tak­że w Pol­sce orsza­ki Trzech Kró­li. Tra­dy­cja orsza­ków, popu­lar­na w wie­lu kra­jach euro­pej­skich, zaczę­ła się przyj­mo­wać i w Pol­sce. Szcze­gól­nie od roku 2009, kie­dy to powsta­ła spe­cjal­na fun­da­cja orsza­ków Trzech Kró­li. Obec­nie przez wie­le miej­sco­wo­ści w Pol­sce masze­ru­je taki orszak. Ku zgro­zie lewa­ków. Tego mia­ło nie być! A ten zwy­czaj jest prze­cież waż­ny i zgod­ny z naszy­mi war­to­ścia­mi naro­do­wy­mi  taki­mi jak otwar­tość i tole­ran­cja. No i przede wszyst­kim cie­ka­wość świa­ta – bo kim tak napraw­dę byli ci kró­lo­wie mędr­cy? Taki orszak Trzech Kró­li jest bar­dzo otwar­ty, bo przyj­mu­je mędr­ców z innych kra­jów, któ­rzy prze­by­wa­ją dłu­gą dro­gę, wie­dze­ni Gwiaz­dą Betle­jem­ską, aby zło­żyć hołd i dary nowo naro­dzo­ne­mu Jezu­so­wi. Czy­li kró­lo­wie wie­rzą w ten prze­po­wia­da­ny cud, bo zaufa­li Gwieź­dzie Betle­jem­skiej. Nikt dokład­nie nie wie ilu było mędr­ców, wia­do­mo jed­nak, że zło­ży­li w darze Dzie­cią­tecz­ku mirę, kadzi­dło i zło­to.  I my zaufaj­my Gwieź­dzie Betle­jem­skiej, któ­ra zawio­dła nas w miej­sce naro­dze­nia Jezu­sa, i obdarz­my go naszy­mi dara­mi w posta­ci podzię­ko­wań za poprzed­ni rok, i z nadzie­ją, że Łaska Boża popro­wa­dzi nasze ziem­skie dzia­ła­nia w dobrym dla nas i nasze­go kra­ju kierunku.

reklama