Rząd fede­ral­ny chce się dowie­dzieć, co oby­wa­te­le sądzą o wspo­ma­ga­nym samo­bój­stwie. Na stro­nie fede­ral­ne­go depar­ta­men­tu spra­wie­dli­wo­ści moż­na zamie­ścić swo­ją opi­nię w ramach trwa­ją­cych kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. Na stro­nie czy­ta­my, że wypeł­nie­nie kwe­stio­na­riu­sza “daje moż­li­wość podzie­le­nia się z rzą­dem Kana­dy swo­ją opi­nią na ten jak­że oso­bi­sty i waż­ny temat”.

Kon­sul­ta­cje są pokło­siem wyro­ku sądu naj­wyż­sze­go w Quebe­cu, któ­ry zapadł we wrze­śniu 2019 roku w spra­wie wspo­ma­ga­ne­go samo­bój­stwa osób, któ­re speł­nia­ją wszyst­kie warun­ki poza jed­nym — nie moż­na powie­dzieć, żeby ich życie było u kre­su. Spra­wa zosta­ła wyto­czo­na przez pana Tru­cho­na, od dziec­ka cho­re­go na pora­że­nie mózgo­we, oraz panią Gla­du, spa­ra­li­żo­wa­ną i cier­pią­cą na poważ­ną sko­lio­zę, co jest następ­stwem para­li­żu dzie­cię­ce­go. Wte­dy to sąd stwier­dził, że zapis w pra­wie fede­ral­nym i pro­win­cyj­nym mówią­cy o rychłej śmier­ci osób wystę­pu­ją­cych o wspo­ma­ga­ne samo­bój­stwo jest niekonstytucyjny.

Wyrok ma wejść w życie w mar­cu tego roku. Będzie miał zasto­so­wa­nie w Quebe­cu. Fede­ral­ne mini­ster­stwo spra­wie­dli­wo­ści pod­kre­śla jed­nak, że rząd Kana­dy przyj­mu­je wyrok quebec­kie­go sądu i zamie­rza wpro­wa­dzić zmia­ny w pra­wie o wspo­ma­ga­nym samo­bój­stwie dla całe­go kra­ju. Wte­dy do śmier­cio­no­śne­go zastrzy­ku kwa­li­fi­ko­wa­li­by się rów­nież ci, któ­rych natu­ral­ne przej­ście na tam­ten świat nie­ko­niecz­nie jest bliskie.

Reklama

Wspo­ma­ga­ne samo­bój­stwo zosta­ło zale­ga­li­zo­wa­ne w 2016 roku. Popeł­ni­ło je od tego cza­su 6700 Kana­dyj­czy­ków. Rząd prze­wi­dział prze­gląd pra­wa po pię­ciu latach, czy­li ana­li­zy zaczną się latem bie­żą­ce­go roku. Wyni­ki kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych też będą czę­ścią przeglądu.

Kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne koń­czą się 27 stycznia.