Ekspresowa budowa szpitala w Wuhanie — podgląd na żywo

Szyb­ki postęp w pra­cach budow­la­nych nad szpi­ta­lem Huoshen­shan jest trans­mi­to­wa­ny na żywo na kana­le YouTu­be chiń­skiej pań­stwo­wej sie­ci mediów CGTN, co moż­na zoba­czyć powyżej

Szpi­tal ma zostać odda­ny do użyt­ku w zale­d­wie trzy dni w ponie­dzia­łek 3 lutego.

W Wuhan w środ­ko­wych Chi­nach budo­wa­ne są dwa pre­fa­bry­ko­wa­ne szpi­ta­le o łącz­nej pojem­no­ści do 2600 łóżek w celu lecze­nia pacjen­tów #coro­na­vi­rus . Oko­ło 4000 pra­cow­ni­ków ści­ga się z cza­sem, aby zbu­do­wać dwa obiek­ty, wyko­rzy­stu­jąc 100 jed­no­stek cięż­kie­go sprzę­tu. Szpi­tal Huoshen­shan o powierzch­ni 25 000 metrów kwa­dra­to­wych i pojem­no­ści do 1000 łóżek ma zostać odda­ny do użyt­ku w cią­gu trzech dni. Szpi­tal Leishen­shan ma pojem­ność do 1600 łóżek i obej­mu­je 75 000 metrów kwa­dra­to­wych powierzch­ni. Ocze­ku­je się, że zosta­nie otwar­ty w naj­bliż­szą środę.