Coraz wię­cej rodzi­ców coraz czę­ściej musi orga­ni­zo­wać dze­ciom zaję­cia i opie­kę z powo­du straj­ku nauczy­cie­li zrze­szo­nych w róż­nych związ­kach zawo­do­wych i pra­cu­ją­cych — a więc mają­cych umo­wy zbio­ro­we — w róż­nych kura­to­riach. Mie­li­śmy straj­ki rota­cyj­ne, będzie­my mie­li ogól­no­pro­win­cyj­ny. Czy zwięk­sze­nie nakła­dów na oświa­tę w tym wyna­gro­dze­nia dla nauczy­cie­li pozwo­li roz­wią­zać pro­blem onta­ryj­skiej oświa­ty — pogar­sza­ją­cych się wyni­ków naucza­nia. Gdzie tkwi pro­blem, co zro­bić, żeby nasze dzie­ci otrzy­my­wa­ły wykształ­ce­nie pozwa­la­ją­ce im kon­ku­ro­wać w glo­bal­nym świe­cie? — repor­taż GoniecTv

 

 

Obyś cudze dzie­ci uczył – szko­ły doj­rza­ły do refor­my – straj­ki to pokazują…