Na lot­ni­sko Pear­so­na przy­by­ła figu­ra Mat­ki Bożej z Lore­to. Nie jest to ory­gi­nal­na figu­ra, uszko­dzo­na w poża­rze bazy­li­ki Świę­te­go Domu w Lore­to we Wło­szech, ale jed­na z trzech kopii, jedy­na, któ­ra podró­żu­je po świe­cie. Dwie pozo­sta­łe są prze­wo­żo­ne tyl­ko na lot­ni­ska i do baz woj­sko­wych we Wło­szech. Figu­ra Mat­ki Boskiej Lore­tań­skiej będzie wysta­wio­na w kapli­cach lot­ni­sko­wych na lot­ni­sku Paer­so­na w dniach 4–11 lutego.

2020 rok został ogło­szo­ny rokiem pilo­tów i podróż­nych wybie­ra­ją­cych się w podróż samo­lo­tem. Madon­na z Lore­to jest wła­śnie ich patron­ką, co ogło­sił w 1920 roku papież Bene­dykt XV. Z oka­zji jubi­le­uszu papież Fran­ci­szek pobło­go­sła­wił z lore­tań­skie­go sank­tu­arium kapli­ce lot­ni­sko­we i wyra­ził życze­nie, by sta­ły się miej­sca­mi pilegrzymek.

Lot­ni­sko­wy kape­lan o. John Mul­lins wspo­mi­na, że spro­wa­dze­nie figu­ry Mat­ki Boskiej Lore­tań­skiej do Toron­to nie było łatwe. O. Mul­lins jed­no­czył wysił­ki z o. Chri­sem Pia­sta, kape­la­nem lot­nisk JFK i LaGu­ar­dia w Nowym Jorku.

Reklama

Sta­tua Mat­ki Bożej jest wyko­na­na z drew­na cedro­we­go. O. Mul­lins mówi, że jest pięk­na. W dni powsze­dnie będzie wysta­wio­na w kapli­cy w Ter­mi­na­lu 1 od 10 rano do 4 po połu­dniu, Msza św. będzie odpra­wia­na o 1 po połu­dniu. W sobo­tę Msza św. w kapli­cy w Ter­mi­na­lu 3 o godz. 4 po połu­dniu, a w Ter­mi­na­lu 1 o 5:30, a w nie­dzie­lę w Ter­mian­lu 3 o 8 rano i w Ter­mian­lu 1 o 10.

Figu­ra nor­mal­nie prze­by­wa w Sakn­tu­arium Świę­te­go Domu w Lore­to. Według tra­dy­cji w tym domu wycho­wy­wa­ła się i dora­sta­ła Mat­ka Boża. W nim też Jezus spę­dził pierw­sze 30 lat życia. Dom miał być cudow­nie unie­sio­ny przez anio­ły i wynie­sio­ny z Zie­mi Świę­tej przed najaz­dem żoł­nie­rzy muzuł­mań­skich. Naj­pierw miał tra­fić do Dal­ma­cji, czy­li dzi­siej­szej Chor­wa­cji (w 1291 roku), a w 1294 — do wło­skie­go Lore­to. W Lore­to wybu­do­wa­no olbrzy­mią bazy­li­kę, któ­ra sta­ła się celem pielgrzymek.