Donald Trump opi­sał zdję­cia uka­zu­ją­ce bla­dy pier­ścień wokół wyraź­nie poma­rań­czo­wej twa­rzy jako „kolej­ną fake news ”, po tym, jak foto­gra­fia zosta­ła maso­wo powie­lo­na w Internecie.

Eks­cen­trycz­na kolo­ry­sty­ka twa­rzy Trum­pa była przed­mio­tem wie­lo­krot­nych ana­liz ze stro­ny dzien­ni­ka­rzy i kry­ty­ków, któ­rzy sta­ra­li się zakwe­stio­no­wać jego zdro­wie. W prze­szło­ści człon­ko­wie per­so­ne­lu Bia­łe­go Domu twier­dzi­li, że pre­zy­dent uży­wa łóżek opa­la­ją­cych, a tak­że sto­su­je wła­sny makijaż.

Fak­ty są nastę­pu­ją­ce: w pią­tek kil­ku foto­gra­fów zro­bi­ło zdję­cie Trum­po­wi, gdy prze­cho­dził przez traw­nik South House South Lawn po tym, jak wysiadł z heli­kop­te­ra Mari­ne One po podró­ży do Karo­li­ny Północnej.

Reklama

Kil­ka podob­nych zdjęć pre­zy­den­ta zosta­ło opu­bli­ko­wa­nych przez foto­gra­fi­ków z ser­wi­sów agen­cyj­nych, mię­dzy inny­mi dla AP, PA i AFP.

Wszyst­kie przed­sta­wia­ły Trum­pa kro­czą­ce­go przez wiatr, z żół­ty­mi wło­sa­mi odgar­nię­ty­mi do tyłu i wyraź­ną linią mię­dzy poma­rań­czo­wy­mi tona­mi wokół oczu, nosa i ust, a bla­dą skó­rą zaczy­na­ją­cą się tuż przed usza­mi i skó­rą głowy.

 

Odno­sząc się do foto­gra­fii, Trump napi­sał: „kio­lej­ne fejk new­sy. Oczy­wi­ście, że zosta­ło to zro­bio­ne w Pho­to­sho­pie, ale wiatr był sil­ny, a wło­sy wyglą­da­ły dobrze? Cokol­wiek byle mnie poniżyć!