Kie­dy w pią­tek rano Venus Yau zauwa­ży­ła zwie­rzę wędru­ją­ce przez jej podwór­ko w dziel­ni­cy Amble­si­de w zachod­nim Van­co­uver pomy­śla­ła, że ​​to wyro­śnię­ty kot  sąsiada.

Pomy­śla­łam nawet, “a któż to tak wypasł tego kota?” — opo­wia­da  Yau, któ­ra nagra­ła zwie­rzę telefonem.

“Kot” pod­szedł do jej okna  wpa­tru­jąc się  z ciekawością

reklama

Czym jest kot wyja­śni­ły kobie­cie dopie­ro jej wła­sne dzie­ci po powro­cie ze szko­ły. Yau, rok temu prze­pro­wa­dzi­ła się z Hong­kon­gu do Vancouver.

Rysie  mogą polo­wać na zwie­rzę­ta domo­we, więc miesz­kań­cy powin­ni uni­kać pozo­sta­wia­nia poży­wie­nia lub śmie­ci, któ­re mogły­by je przy­cią­gnąć. Miesz­kań­com zale­ca się rów­nież w nocy zamy­kać zwie­rzę­ta domo­we w domu.

David Karn, z Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska, napo­mi­na, że gdy ktoś spo­tka rysia powi­nien zacho­wać dystans.