W nie­dzie­lę rano ponad 6000 odbior­ców ener­gii elek­trycz­nej w Nowej Szko­cji nadal pozo­sta­wa­ło bez prą­du z powo­du burzy, któ­ra przy­nio­sła sil­ne wia­try i mar­z­ną­cy deszcz

W wie­lu czę­ściach pro­win­cji wiał wiatr o sile 100 kilo­me­trów na godzinę.

Burza spo­wo­do­wa­ła rów­nież wie­le opóź­nień w komu­ni­ka­cji lot­ni­czej i lądowej.

Reklama