Chiń­scy naukow­cy znaj­du­ją aktyw­ne koro­na­wi­ru­sy w prób­kach kału
ofiar co może tłu­ma­czyć gwał­tow­ne roz­prze­strze­nia­nie się wiru­sa na wyciecz­kow­cu Dia­mond Princess

Wska­zu­je to na dro­gę kało­wo-ust­ną koro­na­wi­ru­sa, co może być przy­czy­ną wybu­chów na stat­kach wyciecz­ko­wych o inten­syw­no­ści czę­sto obser­wo­wa­nej w przy­pad­ku noro­wi­ru­sa wywo­łu­ją­ce­go zapa­le­nie żołąd­ka, któ­ry rów­nież roz­prze­strze­nia się wzdłuż tej ścież­ki. Potwier­dzo­no ponad 600 zaka­żeń Covid-19 wśród pasa­że­rów i zało­gi na pokła­dzie Dia­men­to­wej Księż­nicz­ki, stat­ku pod­da­ne­go kwa­ran­tan­nie przez dwa tygo­dnie w Joko­ha­mie w Japonii.

„Ten wirus ma wie­le dróg prze­no­sze­nia, co może czę­ścio­wo wyja­śnić” jego gwał­tow­ne roz­prze­strze­nia­nie się, twier­dzi Chiń­skie Cen­trum Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Chorobom.
Agen­cja zale­ca wzmoc­nie­nie środ­ków sani­tar­nych i higie­nicz­nych, aby zapo­biec prze­no­sze­niu kału do jamy ust­nej na obsza­rach epi­de­micz­nych. Nale­żą do nich picie prze­go­to­wa­nej wody, uni­ka­nie jedze­nia suro­wej żyw­no­ści, wdra­ża­nie oddziel­nych sys­te­mów posił­ków, czę­ste mycie rąk, dezyn­fek­cja toa­let oraz zapo­bie­ga­nie zanie­czysz­cze­niu wody i żyw­no­ści stol­cem pacjenta.

Wyma­zy z odbyt­ni­cy mogą wykryć wiru­sa wywo­łu­ją­ce­go zapa­le­nie płuc u cho­rych, nawet gdy kon­wen­cjo­nal­ne testy ust­ne są nega­tyw­ne, twier­dzą leka­rze w szpi­ta­lu w Wuhan.

Nowy koro­na­wi­rus podob­ny do SARS został zna­le­zio­ny w wyma­zach z jamy ust­nej i odby­tu oraz krwi — co wska­zu­je, że zara­że­ni pacjen­ci mogą prze­rzu­cić pato­gen dro­gą odde­cho­wą, kało­wo-ust­ną lub z pły­na­mi ustrojowymi.

Naukow­cy wyka­za­li, że obec­na stra­te­gia wykry­wa­nia wiru­so­we­go RNA w wyma­zach z jamy ust­nej sto­so­wa­na do dia­gno­zo­wa­nia przy­pad­ków Covid-19 „nie jest dosko­na­ła”. Zauwa­ży­li , że wiru­sa może prze­no­sić się do jeli­ta we wcze­snym lub póź­nym sta­dium cho­ro­by i że nale­ży roz­wa­żyć bada­nie krwi na obec­ność prze­ciw­ciał, aby lepiej zro­zu­mieć wzor­ce infekcji.