Hapag Lloyd z sie­dzi­bą w Niem­czech prze­glą­da opcje prze­kie­ro­wa­nia ładun­ku jaki prze­ła­do­wy­wa­ny jest przez port w Hali­fak­sie, ponie­waż pro­te­sty w Onta­rio spa­ra­li­żo­wa­ły sys­tem kolei we wschod­niej Kanadzie.

CN Rail obsłu­gu­je jedy­ną linię kole­jo­wą wio­dą­cą do Hali­fa­xu. W zeszłym tygo­dniu kolej zaprze­sta­ła prze­wo­że­nia ładun­ków do pro­iwn­cji atlan­tyc­kich z powo­du blo­ka­dy głów­nej linii w pobli­żu Bel­le­vil­le w Onta­rio przez pro­te­stu­ją­cych Indian popie­ra­ją­cych dzie­dzicz­nych wodzów Wet’su­we­t’en Prze­ciw­nych budo­wie 670-kilo­me­tro­we­go gazo­cią­gu w pół­noc­nej czę­ści Kolum­bii Brytyjskiej

Inny dłu­go­let­ni spe­dy­tor Atlan­tic Con­ta­iner Line (ACL) New Jer­sey, , zde­cy­do­wał, że prze­kie­ru­je ładu­nek z Hali­fa­xu do por­tów ame­ry­kań­skich z powo­du jako to okre­ślił,   pre­zes Andy Abbott „ absur­dal­nej sytuacji”.

reklama

Co tydzień   w Hali­fax roz­ła­do­wy­wa­nych jest  set­ki  kon­te­ne­rów kie­ro­wa­nych następ­nie do USA

ACL może prze­wo­zić ładu­nekb­przez trzy inne por­ty w USA: Nowy Jork, Bal­ti­mo­re i Vir­gi­nia Beach, Va.

ZIM, kolej­na duża linia żeglu­go­wa korzy­sta­ją­ca z Hali­fax, powie­dzia­ła swo­im klien­tom w śro­dę, że „będzie nadal uważ­nie moni­to­ro­wać sytu­ację i będzie na bie­żą­co infor­mo­wać o dal­szym rozwoju”.

ZIM powie­dział, że część ładun­ków prze­cho­dzi przez „alter­na­tyw­ne tra­sy”, aby dotrzeć do ter­mi­na­lu kole­jo­we­go Bramp­ton, Ont., Cho­ciaż fir­ma nie wyja­śni­ła, w jaki spo­sób. Ostrzegł klien­tów, aby „spo­dzie­wa­li się opóź­nień w dostar­cze­niu ładunku”.