Dro­dzy Pań­stwo, posta­no­wi­łem zro­bić małą kwe­ren­dę inter­ne­to­wą, aby dowie­dzieć się kim są gra­cze uczest­ni­czą­cy w wal­ce o pol­ską miedź. Załą­czo­na infor­ma­cja doty­czy spraw zwią­za­nych z kon­ce­sją na zło­że Nowa Sól, o któ­rą toczy się obec­nie wal­ka w Sej­mie. War­tość tej kon­ce­sji to +/- 100 miliar­dów dola­rów, war­tość zbli­żo­na do rocz­nych wydat­ków nasze­go pań­stwa! Zapra­szam wszyst­kich do pogłę­bie­nia sta­nu swo­jej wie­dzy na ten temat, bo wszyst­ko wska­zu­je na to, że jeste­śmy wszy­scy bar­dzo, ale to bar­dzo nie­do­in­for­mo­wa­ni! Pro­szę Pań­stwa o dodat­ko­wą, mery­to­rycz­ną kry­ty­kę roz­ma­itych nasu­wa­ją­cych się tu hipo­tez i wnio­sków, jak rów­nież o moż­li­wie naj­szer­szą dys­try­bu­cje tej informacji.

1) Wła­ści­cie­lem kon­ce­sji poszu­ki­waw­czo-roz­po­znaw­czej na obsza­rze NOWA SÓL była ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kil­ka lat temu, na mocy decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych i dzia­łań legi­sla­cyj­nych, spół­ka utra­ci­ła pra­wa do tej kon­ce­sji. Obec­na pró­ba nowe­li­za­cji usta­wy o pra­wie gór­ni­czym i geo­lo­gicz­nym ma na celu przy­wró­ce­nie sta­nu praw­ne­go sprzed kil­ku lat. Od wyni­ku gło­so­wa­nia zale­ży, czy spół­ka uzy­ska pra­wo do eks­plo­ata­cji zło­ża. Apro­ba­ta pro­po­no­wa­nej nowe­li­za­cji będzie rów­no­znacz­na z uwłasz­cze­niem się na pol­skich zaso­bach natu­ral­nych, o czym napo­mknę póź­niej, kil­ku bar­dzo “nie­tran­spa­rent­nych” pod­mio­tów praw­nych (i ludzi, któ­rzy za tym napraw­dę stoją)

2) Wła­ści­cie­lem sta­rej kon­ce­sji i wyżej wymie­nio­nej spół­ki celo­wej ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mia­ła być, jeże­li wie­rzyć prze­ka­zom medial­nym, kana­dyj­ska fir­ma MIEDZI COPPER CORP. Prze­ka­zy medial­ne nie­ste­ty nas dez­in­for­mu­ją i nie prze­ka­zu­ją całe­go i praw­dzi­we­go obra­zu zaist­nia­łej tu “sytu­acji”. Owszem, ist­nie­je kana­dyj­ski pod­miot praw­ny o tej nazwie, ale ist­nie­ją rów­nież dwa pod­mio­ty praw­ne o podob­nych nazwach: MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) i MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE zare­je­stro­wa­ne w Luk­sem­bur­gu. Kana­dyj­ska spół­ka mat­ka nie jest więc ofi­cjal­nie praw­nym udzia­łow­cem w pol­skiej spół­ce ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, są nim spół­ki luk­sem­bur­skie. Dla­cze­go jest to waż­ne, dowie­my się za chwi­lę. Pre­ze­sem wszyst­kich trzech pod­mio­tów jest Kana­dyj­czyk, praw­nik Lyle Emer­son Braaten.

3) Wbrew medial­nej dez­in­for­ma­cji, kana­dyj­ska spół­ka MIEDZI COPPER CORP — spół­ka mat­ka wzgle­dem spół­ek zare­je­stro­wa­nych w Luk­sem­bur­gu — nie była — for­mal­nie na to patrząc — wła­ści­cie­lem kon­ce­sji NOWA SÓL. Spół­ki MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) i MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE są tyl­ko dwo­ma z sze­ściu pod­mio­tów praw­nych będą­cych udzia­łow­ca­mi w zare­je­stro­wa­nej w Pol­sce spół­ce ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, będą­cej — jak rozu­miem — byłym wła­ści­cie­lem kon­ce­sji NOWA SÓL.

4) Wszyst­ko wska­zu­je na to, że ani spół­ka kana­dyj­ska, ani spół­ki luk­sem­bur­skie nie są wła­ści­cie­la­mi pozo­sta­łych pod­mio­tów wcho­dzą­cych w skład struk­tu­ry wła­sno­ścio­wej spół­ki ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Spół­ka ta zosta­ła zare­je­stro­wa­na w Kra­jo­wym Reje­strze Sądo­wym w dniu 13 paź­dzier­ni­ka 2010 r pod nume­rem 0000367717 (NIP: 5252491106 / REGON: 142632419). Kapi­tał zakła­do­wy spół­ki wyno­sił w grud­niu 2019 roku mizer­ne 85.8 tys. zło­tych. Wła­ści­cie­la­mi spół­ki są (lub do nie­daw­na byli):

a) TMF MANAGEMENT POLAND

b) MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG)

c) MIEDZI COPPER (LUXEMBOURG) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

d) ZIELONA LUXEMBOURG S.A.R.L.

e) ZIELONA HOLDINGS LTD.

f) NOWA SOL HOLDINGS LTD

5) Jeże­li wie­rzyć donie­sie­niom pra­so­wym zło­że Nowa Sól zawie­ra 848 milio­nów ton rud mie­dzi i sre­bra = 11 milio­nów ton czy­stej mie­dzi, 36,000 ton czy­ste­go sre­bra i ponad 100 ton czy­ste­go zło­ta. Przy­bli­żo­na war­tość zło­ża wyli­czo­na na pod­sta­wie cen gieł­do­wych z dnia 14/02/2020:

a) MIEDŹ: 11,000,000 ton x 5,740 USD za tonę = 63,140,000,000 USD (+/-63 miliar­dy dolarów)

b) SREBRO: 36000 ton x 572,600 USD za tonę = 20,613,600,000 USD (+/-21 miliar­dów dolarów)

c) ZŁOTO: 100 ton x 50,891,420 USD za tonę = 5,089,142,000 USD (+/-5 miliar­dów dolarów)

d) Inne, cen­ne pier­wiast­ki, któ­rych nie bio­rę w tym momen­cie pod uwa­gę to dodat­ko­we dzie­siąt­ki miliar­dów dolarów

6) Pre­ze­sem i dyrek­to­rem wyko­naw­czym spół­ki ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest, jak o tym juz pisa­łem, Lyle Emer­son Bra­aten. Mr. Bra­aten jest rów­nież pre­ze­sem i dyrek­to­rem wyko­naw­czym czte­rech innych spół­ek zare­je­stro­wa­nych w Kra­jo­wym Reje­strze Sądowym:

a) OSTRZESZÓW COPPER — Kapi­tał zakła­do­wy 45 tys. złotych

b) MOZÓW COPPER — Kapi­tał zakła­do­wy 65,7 tys. złotych

c) WILCZE COPPER — Kapi­tał zakła­do­wy 15 tys. złotych

d) LESZNO COPPER — Kapi­tał zakła­do­wy 65 tys. złotych

7) Wśród nazwisk osób zwią­za­nych z wyżej wymie­nio­ny­mi spół­ka­mi: kana­dyj­ski­mi, luk­sem­bur­ski­mi i pol­ski­mi poja­wia­ją się nazwi­ska prof. Sta­ni­sła­wa Spe­czi­ka i Kon­ra­da Racz­kow­skie­go. Kim są ci pano­wie? KONRAD RACZKOWSKI od nie­daw­na wice­pre­zes kana­dyj­skiej spół­ki MIEDZI COPPER CORP jest naszym byłym wice­mi­ni­strem finan­sów. STANISŁAW SPECZIK jest nato­miast byłym dyrek­to­rem Pań­stwo­we­go Insty­tu­tu Geo­lo­gicz­ne­go, byłym pre­ze­sem zarzą­du KGHM Pol­ska Miedź i byłym wice­mi­ni­ste­rem w Mini­ster­stwie Skar­bu Pań­stwa! Voila!

PYTANIA:

1. Czy ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma być pod­mio­tem praw­nym, któ­ry sta­nie się bene­fi­cjen­tem pro­po­no­wa­nych, dzia­ła­ją­cych wstecz (!), popra­wek w pol­skim pra­wie gór­ni­czym i geologicznym?

2. Kim są wła­ści­cie­le sze­ściu “nie­tran­spa­rent­nych” spół­ek będą­cych czę­ścią ZIELONA GÓRA COPPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

3. Skąd pocho­dzą infor­ma­cje o pię­ciu spra­wach arbi­tra­żo­wych wyto­czo­nych prze­ciw Pol­sce na sumę 20 miliar­dów USD? Widzę tyl­ko dwie takie spra­wy. LUMINA (spół­ka mat­ka kana­dyj­skiej MIEDZI COPPER CORP.) żąda od Pol­ski – o ile się nie mylę — odszko­do­wań w wyso­ko­ści 100 milio­nów USD.

4. Na mar­gi­ne­sie: Czy ktoś z Pań­stwa wie ile kilo­me­trów kwa­dra­to­wych pokry­wa­ją wyda­ne juz do tej pory geo­lo­gicz­ne kon­ce­sje roz­po­znaw­cze i wydo­byw­cze? Pro­szę o mery­to­rycz­ne komen­ta­rze, korek­ty i uzu­peł­nie­nia zawar­tej tu infor­ma­cji! Jestem dostęp­ny ema­ilo­wo pod adre­sem: president@pacsocal.org

NIE MA SUWERENNOŚCI BEZ WŁASNOŚCI!

Edward Woj­ciech Jeśman