Pod­czas ostat­nie­go week­en­du odno­to­wa­no we Wło­szech lawi­no­wy wzrost licz­by zacho­ro­wań na koro­na­wi­rus COVID-19. Licz­ba cho­rych sta­le rośnie. Na stro­nie Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Medio­la­nie może­my prze­czy­tać: „(…)W dniu dzi­siej­szym (nie­dzie­la 23 lute­go) zosta­ły odwo­ła­ne wszyst­kie impre­zy spor­to­we w Lom­bar­dii oraz w Wene­cji Euga­nej­skiej. W Lom­bar­dii zawie­szo­no do 2 mar­ca zaję­cia na 14 uczel­niach wyż­szych. Zaję­cia zosta­ły rów­nież odwo­ła­ne na uczel­niach wyż­szych w regio­nie Wene­cji Euga­nej­skiej. Zapo­wie­dzia­no tak­że zamknię­cie wszyst­kich szkół w Medio­la­nie pomię­dzy 24 a 29 lute­go br.”.

Jesz­cze kil­ka dni temu orga­ni­za­to­rzy Glo­bal­ne­go Zjaz­du Polo­nii oma­wia­li z Kon­su­la­tem Gene­ral­nym Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Medio­la­nie oraz Amba­sa­dą RP w Rzy­mie szcze­gó­ły orga­ni­za­cji tego wyda­rze­nia. To wła­śnie w Medio­la­nie miał się odbyć Kon­gres 60 Milio­nów – Glo­bal­ny Zjazd Polo­nii. W dniach 27 – 29 lute­go 2020 r. Medio­lan, miał być miej­scem spo­tka­nia Polo­nii z całe­go glo­bu, miej­scem, w któ­rym odby­wa się pol­sko-wło­ski kon­gres gospo­dar­czy. Ze wzglę­du na panu­ją­cy we Wło­szech koro­na­wi­rus, wyda­rze­nie odbę­dzie się 25–27 czerw­ca 2020 r.

Opis Kon­gre­su 60 Milio­nów – Glo­bal­ny Zjazd Polo­nii MEDIOLAN
Jed­ną z 8 odsłon Kon­gre­su 60 Milio­nów, był zapla­no­wa­ny w dniach 27 – 29 lute­go 2020 r. Glo­bal­ny Zjazd Polo­nii w Mediolanie.

Patro­nem Hono­ro­wym medio­lań­skiej edy­cji Kon­gre­su jest Amba­sa­da Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Rzymie.

Wybór Medio­la­nu na gospo­da­rza pierw­szej wło­skiej edy­cji Kon­gre­su jest nie­przy­pad­ko­wy. Mia­sto jest sto­li­cą Lom­bar­dii, naj­bo­gat­sze­go regio­nu we Wło­szech, któ­ry odpo­wia­da za 1/5 wło­skie­go PKB i jest pią­tym naj­bo­gat­szym regio­nem w Unii Euro­pej­skiej. W 2016 r. na 1000 miesz­kań­ców przy­pa­da­ło 74 przed­się­bior­stwa, co jest jed­nym z naj­wyż­szych wskaź­ni­ków przed­się­bior­czo­ści w Europie.

reklama

Orga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się, aby każ­da z edy­cji Kon­gre­su korespondowała
z pro­fi­lem mia­sta gosz­czą­ce­go, dla­te­go też edy­cja medio­lań­ska mia­ła być sil­nie spro­fi­lo­wa­na biz­ne­so­wo, tak­że w wymia­rze współ­pra­cy regio­nal­nej. W trak­cie pane­li dys­ku­syj­nych mia­ły być poru­szo­ne tema­ty zwią­za­ne z cyfry­za­cją prze­my­słu, inno­wa­cja­mi, roz­wo­jem sztucz­nej inte­li­gen­cji oraz tury­sty­ką i medy­cy­ną. Pla­no­wa­ne było rów­nież wyda­rze­nie towa­rzy­szą­ce — wyjazd nar­ciar­ski do jed­ne­go z wło­skich kurortów.
Gość­mi wyda­rze­nia mie­li być m.in.: Amba­sa­dor Anna Maria Anders, Jan Dzie­dzi­czak — Secre­ta­ry of Sta­te at the Mini­stry of Fore­ign Affa­irs, Mar­co Lupo — Pre­si­dent of Leonar­do Poland sp. z o.o., Pier­ro Can­nas — Pre­zes Wło­skiej Izby Han­dlo­wej w Pol­sce, Rober­to Gara­va­glia — Senior Vice Pre­si­dent Stra­te­gy & Inno­va­tion, Pier Luigi Laz­ze­re­schi — Busi­ness Deve­lop­ment Mana­ger Euro­pe, EU and NATO – Leonar­do, Adrian­na Sien­nic­ka ‑Con­sul of the Repu­blic of Poland, Ste­fan Mal­czew­ski czło­nek zarzą­du PLL LOT.
Obec­nie Glo­bal­ny Zjazd Polo­nii został odwo­ła­ny. Orga­ni­za­to­rzy wska­zu­ją nową datę wyda­rze­nia: 26 – 28 czerw­ca br.

Ini­cja­ty­wa Glo­bal­ne­go Zjaz­du Polonii:
Ideą Kon­gre­su 60 milio­nów — Glo­bal­ne­go Zjaz­du Polo­nii jest inte­gra­cja Polo­nii z całe­go świa­ta. Nazwa Kon­gre­su kore­spon­du­je z ogól­ną licz­bą żyją­cych na świe­cie Polaków.
Inten­cją, któ­ra przy­świe­ca orga­ni­za­to­rom Kon­gre­su jest stwo­rze­nie mię­dzy­na­ro­do­wej płasz­czy­zny współ­pra­cy biz­ne­so­wej pomię­dzy Pola­ka­mi z rodzi­me­go kra­ju oraz Polo­nią z róż­nych zakąt­ków globu.
Ini­cja­ty­wa Glo­bal­ne­go Zjaz­du Polo­nii cie­szy się tak dużym zain­te­re­so­wa­niem, że z roku na rok rośnie w siłę. W roku 2018 odby­ło się trzy edy­cje Kon­gre­su 60 Milio­nów, W 2019 r. kolej­nych 6, a na 2020 rok zapla­no­wa­no 8 odsłon tego wyda­rze­nia, m.in. w Mediolanie.
Ska­la wyda­rze­nia jest tak duża, ponie­waż kon­gres fak­tycz­nie speł­nia funk­cję inte­gra­cji śro­do­wisk polo­nij­nych i ma kon­kret­ne prze­ło­że­nie na podej­mo­wa­nie biz­ne­so­wej współpracy.
Dzię­ki Kon­gre­so­wi 60 Milio­nów pod­pi­sa­no part­ner­stwo dwóch regio­nów – Pod­kar­pa­cia i Neva­dy, roz­po­czę­to dzia­ła­nia mają­ce na celu eks­pan­sję pol­skich firm na rynek ame­ry­kań­skich, kil­ku dele­ga­tów Sta­nów Zjed­no­czo­nych przy­je­cha­ło do Pol­ski w celu pod­ję­cia tu nowych inwe­sty­cji gospo­dar­czych, powsta­ła ini­cja­ty­wa utwo­rze­nie mor­skie­go połą­cze­nia do trans­por­tu towa­rów mię­dzy pol­ski­mi por­ta­mi i por­ta­mi na Flo­ry­dzie. Pod­czas wizy­ty w Buf­fa­lo przed­sta­wi­cie­le pol­skie­go i ame­ry­kań­skie­go rzą­du oraz urzęd­ni­cy wyso­kie­go szcze­bla z mię­dzy­na­ro­do­we­go lot­ni­ska w Buffalo/Niagara oma­wia­li uru­cho­mie­nie bez­po­śred­nich lotów LOT‑u z Buf­fa­lo do Pol­ski. To tyl­ko nie­któ­re przy­kła­dy pod­ję­tej dzię­ki kon­gre­so­wi mię­dzy­na­ro­do­wej współpracy.

Glo­bal­ny Zjazd Polo­nii pod­czas swych minio­nych edy­cji zgro­ma­dził pra­wie 2000 uczest­ni­ków, w pane­lach dys­ku­syj­nych wzię­ło udział ponad 350 pre­le­gen­tów. Wyda­rze­nie gro­ma­dzi lide­rów wie­lu aktyw­nych śro­do­wisk poli­tycz­nych, biz­ne­so­wych i polo­nij­nych. War­to wymie­nić cho­ciaż­by: ame­ry­kań­skie­go kon­gres­ma­na Bria­na Hig­gin­sa, nowo­jor­skie­go sena­to­ra Tim­mo­thie­go Ken­ne­die­go, świa­to­wej sła­wy dzien­ni­kar­kę Ritę Cos­by, par­la­men­ta­rzy­stę Rzą­du Wiel­kiej Bry­ta­nii Danie­la Kaw­czyń­skie­go, dyplo­ma­tę ame­ry­kań­skie­go Depar­ta­men­tu Sta­nu Tha­deus­sa Kont­ka, glo­bal­ne­go kie­row­ni­ka dzia­łu audy­tu gru­py Citi­gro­up Pio­tra Łac­ka, Pre­ze­sa Pol­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Paw­ła Bory­sa, kon­su­li hono­ro­wych Blan­kę Rosen­stiel z Mia­mi, Joh­na Pet­ku­sa z Las Vegas, i Dar­ka Bar­ci­kow­skie­go z New Bri­ta­in jak rów­nież przed­sta­wi­cie­li naszych mini­sterstw: Annę Marię Anders, Jerze­go Kwie­ciń­skie­go, Tade­usza Kościń­skie­go, Ada­ma Ham­rysz­cza­ka czy Kon­su­la RP w Nowym Jor­ku Pana Macie­ja Golubiewskiego.
Szcze­gó­ły na: www.60mln.com