Rosz­cze­nia żydow­skie w Sej­mie RP – potrze­bu­je­my Pań­stwa wspar­cia — czy­ta­my na stro­nach inter­ne­to­wych ini­cja­to­ra akcji 

 

Pre­zes Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści Robert Bąkie­wicz wysto­so­wał apel do wszyst­kich, któ­rym leży na ser­cu dobro Pol­ski. Poni­żej pre­zen­tu­je­my treść listu z proś­bą o wspar­cie ini­cja­tyw SMN:

reklama

Ponie­waż Sto­wa­rzy­sze­nie Marsz Nie­pod­le­gło­ści od począt­ku poma­ga­ło w kam­pa­nii #STOP447 pra­gnę Pań­stwa poin­for­mo­wać, że przed­wczo­raj Komi­tet Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej #STOP447 otrzy­mał od Kan­ce­la­rii Sej­mu dłu­go ocze­ki­wa­ny list, któ­ry pod­su­mo­wu­je rok wzmo­żo­nych wysił­ków zwią­za­nych z oddol­ny­mi dzia­ła­nia­mi nasze­go środowiska.

Mar­sza­łek Sej­mu Elż­bie­ta Witek po prze­li­cze­niu pod­pi­sów zbie­ra­nych pod pod oby­wa­tel­ską ini­cja­ty­wa usta­wo­daw­czą #STOP447 prze­ka­za­ła spo­łecz­ny pro­jekt usta­wo­daw­czy do pierw­sze­go czy­ta­nia. Potwier­dzi­ła tym samym, że wśród zło­żo­nych 21 stycz­nia 200 000 pod­pi­sów pod­pi­sów znaj­do­wa­ło się mini­mum 100 000 waż­nych. Przy­po­mnę tyl­ko, że zgod­nie z usta­wą regu­lu­ją­cą oby­wa­tel­ską ini­cja­ty­wę usta­wo­daw­czą musie­li­śmy je zebrać w cią­gu 3 mie­się­cy. Co to ozna­cza dla Pań­stwa, całe­go nasze­go zespo­łu i przede wszyst­kim dla spra­wy, o któ­rą wal­czy­my już od pra­wie roku na uli­cach pol­skich miast?

Zgod­nie z usta­wą Kon­went Senio­rów musi teraz pod­czas jed­ne­go z naj­bliż­szych posie­dzeń Sej­mu roz­po­cząć pro­ce­do­wa­nie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu usta­wy #STOP447. Naj­praw­do­po­dob­niej pierw­sze czy­ta­nie połą­czo­ne z gło­so­wa­niem, któ­re może nas uchro­nić przed chci­wo­ścią nie­któ­rych śro­do­wisk żydow­skich, odbę­dzie się 25–26 mar­ca lub 15–16 kwiet­nia 2020 roku. Zatem wszyst­ko w naszych rękach. Musi­my dzia­łać i przy­go­to­wać się do pierw­sze­go czy­ta­nia. Z ramie­nia Komi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej będę recen­zen­tem pro­jek­tu usta­wy. W Pań­stwa imie­niu sta­nę przed poli­ty­ka­mi na mów­ni­cy Sej­mo­wej. Będzie to dla mnie wiel­ki zaszczyt, ale rów­nież jed­na z naj­więk­szych prób w mojej służ­bie dla naszej Ojczy­zny. Pro­szę pomóc mi w tym waż­nym dla Pol­ski momencie!

Dla całe­go Zespo­łu, któ­rym kie­ru­ję ozna­cza to kolej­ny wzmo­żo­ny okres pra­cy, któ­ra bez modli­twy nie przy­nie­sie ocze­ki­wa­nych owo­ców, dla­te­go Pań­stwa do niej rów­nież zachę­ca­my. Łaska budu­je jed­nak na natu­rze, dla­te­go muszę jako oso­ba odpo­wie­dzial­na pro­sić rów­nież o Pań­stwa wkład poprzez wspar­cie finan­so­we i dal­sze infor­mo­wa­nie przy­ja­ciół i zna­jo­mych o zagro­że­niu ze stro­ny orga­ni­za­cji żydow­skich. Nakła­dy na kam­pa­nię #STOP447 nigdy się nie zwró­ci­ły, jest to zatem kosz­tow­na inwe­sty­cja w obro­nę Pol­ski, do któ­rej zmu­si­ła nas sytu­acja spo­łecz­no-poli­tycz­na. Tym­cza­sem przed nami dzia­ła­nia mają­ce na celu wywie­ra­nie naci­sku na Posłów Sej­mu RP i uświa­do­mie­nie im, że w tej spra­wie musi­my sta­nąć wszy­scy razem ponad podzia­ła­mi par­tyj­ny­mi. Udo­wod­ni­li­śmy Pań­stwu, że jeste­śmy odważ­ni, roz­trop­ni i sku­tecz­ni w pro­wa­dze­niu kam­pa­nii spo­łecz­nych. Nasi dzia­ła­cze dzię­ki Pań­stwa wspar­ciu poka­za­li milio­nom Pola­ków, że spra­wa zwią­za­na z pró­bą kra­dzie­ży nasze­go mająt­ku naro­do­we­go jest real­nym zagro­że­niem. Wcze­śniej było to sku­tecz­nie ukry­wa­ne. Dla­te­go pro­szę Pań­stwa o dal­sze zaufa­nie i wspar­cie finan­so­we. Musi­my przy­go­to­wać się na dzia­ła­nia pro­mo­cyj­ne, któ­re prze­pro­wa­dzi­my tuż przed i po gło­so­wa­niu spra­wie nasze­go pro­jek­tu w Sej­mie. To przy­bli­ży nas w kie­run­ku nasze­go bez­pie­czeń­stwa finansowego