Zwięk­sze­nie limi­tu rosz­czeń w sądach spraw drob­nych w Onta­rio ofe­ru­je lep­szy dostęp do wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści — pisze Wik­to­ria Mly­nar­czyk, z kan­ce­la­rii praw­nej Malic­ki San­chez Law

Co to jest sąd ds. drob­nych rosz­czeń i jego zakres?
Sąd ds. drob­nych rosz­czeń w Onta­rio — Onta­rio Small Cla­ims Court ‑jest wła­ści­wy do orze­ka­nia w spra­wie rosz­czeń o odszko­do­wa­nie pie­nięż­ne. Rosz­cze­nia zazwy­czaj skła­da­ne w sądzie ds. drob­nych rosz­czeń obej­mu­ją; nie­za­pła­co­ne rachun­ki, nie­spła­co­ne pożycz­ki, zale­gły czynsz, cze­ki NSF (nie­wy­star­cza­ją­ce fun­du­sze), szko­dy mająt­ko­we, obra­że­nia cia­ła, zanie­dba­nia, zasta­wy budow­la­ne i naru­sze­nie umów.

Z dniem 1 stycz­nia 2020 r. mak­sy­mal­na kwo­ta, o jaką moż­na się ubie­gać w sądzie ds. drob­nych rosz­czeń, wzro­sła z 25 tys. do 35 tys.  dolarów

Co to ozna­cza dla stron sporu?
Zwięk­szo­na wyso­kość rosz­czeń, jakich moż­na docho­dzić, zapew­nia spo­łe­czeń­stwu lep­szy dostęp do wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści, ofe­ru­jąc bar­dziej sku­tecz­ny i nie­dro­gi pro­ces roz­strzy­ga­nia spo­rów cywilnych.

W porów­na­niu z Supe­rior Court of Justi­ce, sąd drob­nych rosz­czeń pozwa­la stro­nom zaosz­czę­dzić pie­nią­dze na repre­zen­ta­cji i opła­tach sądo­wych; a tak­że zaosz­czę­dzić czas dzię­ki przy­spie­szo­nym i bar­dziej uprosz­czo­nym pro­ce­du­rom sądo­wym. Sąd ds. drob­nych rosz­czeń ma na celu pomóc stro­nom w roz­wią­zy­wa­niu spo­rów poprzez obo­wiąz­ko­we spo­tka­nie ugo­do­we przed procesem.

Wie­le rosz­czeń jest roz­strzy­ga­nych pod­czas kon­fe­ren­cji ugo­do­wych, któ­re są orga­ni­zo­wa­ne znacz­nie wcze­śniej w porów­na­niu do dłuż­szych okre­sów ocze­ki­wa­nia w  Supe­rior Court of Justice

Zwięk­szo­na kwo­ta rosz­cze­nia w sądzie ds. drob­nych rosz­czeń umoż­li­wia na szer­szy dostęp do bar­dziej spraw­ne­go  i tań­sze­go pro­ce­su sądo­we­go. Sąd ds. drob­nych rosz­czeń nie wyma­ga wie­lu for­mal­nych kro­ków potrzeb­nych do roz­pa­trze­nia spra­wy przez Naj­wyż­szy Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści, takich jak prze­słu­cha­nia wstęp­ne,  przed­ło­że­nie doku­men­tów lub obo­wiąz­ko­wa media­cja, i pozwa­la stro­nom na szyb­sze postę­po­wa­nie lub cał­ko­wi­te unik­nię­cie procesu.

Kie­dy w dniu 1 stycz­nia 2010 r. kwo­ta rosz­cze­nia wzro­sła z 10 tys. 25 tys. dol. , sąd ds. małych rosz­czeń roz­po­znał znacz­nie  wię­cej spraw zwią­za­nych z pra­wem pra­cy i odzy­ski­wa­niem depo­zy­tów w real esta­te. Przy obec­nym wzro­ście do 35 000 dol. ocze­ku­je się, że w ten spo­sób roz­strzy­gnię­te  zosta­nie wię­cej spraw doty­czą­cych zasta­wów budow­la­nych (lien), czy też rosz­czeń doty­czą­cych szkód wyni­ka­ją­cych z zanie­dbań (negli­gen­ce).

Prze­nie­sie­nie spraw z Supe­rior Court  do sądu ds. drob­nych rosz­czeń, Small Cla­ims Court
W celu prze­nie­sie­nia toczą­ce­go się postę­po­wa­nia przed Supe­rior Court of Justi­ce do Small Cla­ims Court jed­na ze stron może wnieść wnio­sek o zgo­dę na prze­ka­za­nie spra­wy  lub, alter­na­tyw­nie, wszyst­kie stro­ny mogą uzgod­nić takie na prze­ka­za­nie. Wszel­kie rosz­cze­nia prze­kra­cza­ją­ce 35 tys. dol.  będą musia­ły zostać ogra­ni­czo­ne. Opła­ta za trans­fer wyno­si 99.00 dol.

Zna­cze­nie szer­sze­go dostę­pu do wymia­ru spra­wie­dli­wo­ści w Ontario
W jaki spo­sób pod­wyż­sze­nie limi­tu w sądach ds. drob­nych rosz­czeń zapew­ni lep­szy dostęp do wymia­ru sprawiedliwości?

Nowy limit umoż­li­wi więk­szej licz­bie powo­dów docho­dze­nie rosz­czeń w ramach tań­sze­go i przy­spie­szo­ne­go pro­ce­su sądo­we­go; pozwo­li  na pro­wa­dze­nie spra­wy z, lub bez repre­zen­ta­cji praw­ni­ka, licen­cjo­no­wa­ne­go asy­sten­ta praw­ne­go lub studenta.

Oprócz korzy­ści ofe­ro­wa­nych stro­nom, wzrost ten zła­go­dzi obcią­że­nie Supe­rior Court of Justi­ce, kie­ru­jąc wię­cej spraw do sądu ds. drob­nych rosz­czeń, zapew­nia­jąc tym samym miesz­kań­com Onta­rio lep­szy dostęp do wymia­ru sprawiedliwości.

Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji, skon­tak­tuj się z Malic­ki San­chez Law 905–274-1650 https://malickisanchezlaw.com/