Kon­ser­wa­tyw­ny kan­dy­dat na przy­wód­cę Peter Mac­Kay zapew­nia, że jeśli zosta­nie przy­wód­cą par­tii, spró­bu­je oba­lić libe­ral­ny rząd już tej jesieni.

W e‑mailu o zbiór­ce pie­nię­dzy na rzecz wła­snej kam­pa­nii, wysy­ła­nym do człon­ków par­tii, Mac­Kay mówi, że pod jego kie­row­nic­twem kon­ser­wa­tyw­ny klub „wnie­sie do Izby Gmin wnio­sek o wotum nie­uf­no­ści, by jak naj­szyb­ciej oba­lić mniej­szo­ścio­wy rząd liberalny.

„Potrze­bu­je­my wybo­rów w październiku”.

Reklama

W swo­im liście Mac­Kay wska­zu­je na ostat­nie blo­ka­dy kole­jo­we i póź­niej­sze zwol­nie­nia jako powód do wcze­śniej­sze­go oba­le­nia nie­kom­pe­tent­ne­go rzą­du Trudeau.

Mac­Kay jest powszech­nie postrze­ga­ny jako lider kampanii,która ma na celu zastą­pie­nie obec­ne­go lide­ra Andrew Scheera.

W sobo­tę par­tia opu­bli­ko­wa­ła osta­tecz­ną listę ośmiu kan­dy­da­tów, któ­rzy speł­ni­li wstęp­ne warun­ki do startu.

Wyni­ki wybo­rów na lide­ra fede­ral­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej pozna­my 27 czerw­ca w Toronto.