Toron­to:

 • Mia­sto zale­ca zamy­ka­nie skle­pów i salo­nów, któ­re nie są nie­zbęd­ne do zaspo­ko­je­nia pod­sta­wo­wych potrzeb mieszkańców.
 • Naj­waż­niej­sze usłu­gi miej­skie w dal­szym cią­gu są utrzy­ma­ne. TTC jeź­dzi nor­mal­nie. Do sys­te­mu rezer­wa­cji TTC Whe­el-Trans wpły­nę­ło w ostat­nim cza­sie wie­le próśb o prze­wie­zie­nie do miejsc bada­nia pod kątem COVID-19. Mia­sto przy­po­mi­na, że TTC Whe­el-Trans nie wyko­nu­je takich prze­wo­zów do cen­trów dia­gno­stycz­nych ani do szpitala.
 • Wszyst­kie budyn­ki Toron­to Poli­ce Servi­ces, w tym rów­nież budy­nek cen­tra­li, są zamknię­te dla społeczeństwa.
 • Toron­to Poli­ce Servi­ces Pro­per­ty Unit miesz­czą­ce się przy 330 Pro­gress Ave­nue jest zamknie­te do odwo­ła­nia. Usłu­gi są świad­czo­ne tyl­ko przez telefon.
 • Wszyst­kie wnio­ski o spraw­dze­nie histo­rii noto­wań kry­mi­nal­nych i spraw sądo­wych muszą być skła­da­ne przez inter­net. Odci­ski pal­ców są pobie­ra­ne tyl­ko po wcze­śniej­szym umó­wie­niu się na wizytę.
 • Oso­by, któ­re uwa­ża­ją, że były naga­by­wa­ne przez oszu­stów sto­su­ją­cych meto­dę “na koro­na­wi­ru­sa” są pro­szo­ne o zgła­sza­nie takich przy­pad­ków pod adre­sem www.tps.on.ca/core.

Rząd Onta­rio:

 • Wszyst­kie par­ki pro­win­cyj­ne są zamknię­te do 30 kwietnia.
 • Mini­ster­stwo trans­por­tu, mini­ster­stwo zdro­wia, mini­ster­stwo ds. rzą­du i usług kon­su­menc­kich oraz Servi­ce Onta­rio prze­dłu­ża­ją okres waż­no­ści doku­men­tów zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem pojaz­dów i korzy­sta­niem z usług — doty­czy to prze­dłu­że­nia waż­no­ści praw jaz­dy, tablic reje­stra­cyj­nych, Onta­rio pho­to cards, cer­ty­fi­ka­tów Com­mer­cial Vehic­le Ope­ra­tion Regi­stra­tion, kart OHIP. Onta­ryj­czy­cy mają w dal­szym cią­gu posłu­gi­wac się doku­men­ta­mi, mimo że ich waż­ność wygasła.
 • Mini­ster­stwo trans­por­tu prze­dłu­ża też waż­ność badań wzro­ku, tak aby nie two­rzyć nie­po­trzeb­nych w obec­nym cza­sie kole­jek do lekarzy.
 • Mini­ster­stwo trans­por­tu będzie w dal­szym cią­gu wyda­wać nie­zbęd­ne doku­men­ty takie jak np. naka­zy Motor Vehic­le Inspec­tion Sta­tion Stock czy zezwo­le­nia na jed­no­ra­zo­wy prze­jazd pojaz­dów ponadgabarytowych.
 • Scar­bo­ro­ugh Hospi­tal — Birch­mo­unt Cam­pus (Scar­bo­ro­ugh Gra­ce Hospi­tal) otwo­rzył cen­trum dia­gno­stycz­ne, któ­re będzie otwar­te codzien­nie od 9 rano do 6 wie­czo­rem. Waż­ne: przed wizy­tą nale­ży się zare­je­stro­wać przez inter­net: https://www.shn.ca/covid19-assess/ i nie jest powie­dzia­ne, że każ­dy zosta­nie przy­ję­ty i będzie miał prze­pro­wa­dzo­ny test na obec­ność koronawirusa.
 • Na bada­nie nie powin­ny reje­stro­wać się (i nie będą mieć wyko­na­nych testów) oso­by, któ­re: były za gra­ni­cą, ale nie mają żad­nych obja­wów; nie mają obja­wów, ale pra­co­daw­ca naka­zał im wyko­na­nie testów; mają tyl­ko lek­kie obja­wy, z gorącz­ką lub bez. W ostat­nim przy­pad­ku zale­ca się pozo­sta­nie w domu w izo­la­cji i pozo­sta­nie tam do cza­su, aż obja­wy ustą­pią na co naj­mniej 48 godzin. Potem nale­ży zadzwo­nić do Toron­to Public Health lub Onta­rio Tele­he­alth po dal­sze wskazówki.
 • Nale­ży się nato­miast zare­je­stro­wać na bada­nie, jeśli: wystę­pu­ją obja­wy takie jak gorącz­ka powy­żej 38 stop­ni Cel­sju­sza i/lub kaszel i płyt­ki oddech i do tego dana oso­ba w cią­gu ostat­nich 14 dni przed wystą­pie­niem obja­wów była nara­żo­na na kon­takt z wiru­sem (podróż zagra­nicz­na, kon­takt z cho­rym na COVID-19 lub z oso­bą, któ­ra mia­ła obja­wy i podró­żo­wa­ła ostat­nio za gra­ni­cę lub do tych czę­ści Kana­dy, w któ­rych stwier­dzo­no koronawirusa).
 • Wszyst­kie pla­no­wa­ne ope­ra­cje i kli­ni­ki w Birch­mo­unt Cam­pus zosta­ły odwo­ła­ne i zamknięte.
 • Sądy i try­bu­na­ły w Onta­rio ogra­ni­cza­ją licz­bę spraw pro­wa­dzo­nych oso­bi­ście. Spra­wy pil­ne mają być pro­wa­dzo­ne zdal­nie na zasa­dzie audio- i wide­okon­fe­ren­cji, spra­wy nie­pil­ne zosta­ją odroczone.
 • Wszyst­kie roz­pra­wy w try­bu­na­łach, któ­re wyma­ga­ją obec­no­ści stron, są prze­su­nię­te na póź­niej­szy ter­min. Jeśli poja­wi się potrze­ba, będzie roz­wa­żo­na moż­li­wość pro­wa­dze­nia prze­słu­chań w for­mie pisem­nej lub przez telefon.
 • Sąd Naj­wyż­szy (Supe­rior Court of Justi­ce) prze­ry­wa regu­lar­ne działania.
 • Posie­dze­nia sądów niż­szej instan­cji są odwołane.
 • Sąd onta­ryj­ski (Onta­rio Court of Justi­ce) wpro­wa­dza pro­ce­du­ry ogra­ni­cza­nia licz­by osób wpusz­cza­nych do sądu. Zale­ca się zapo­zna­nie z pro­ce­du­ra­mi przed uda­niem się do sądu.
 • Wszyst­kie spra­wy z tytu­łu Pro­vin­cial Offen­ces Act pla­no­wa­ne do 3 kwiet­nia będą odroczone.
 • Onta­ryj­ski sąd ape­la­cyj­ny odwo­łał wszyst­kie spra­wy do 3 kwietnia.
 • Mini­ster­stwo pro­ku­ra­to­ra gene­ral­ne­go zło­ży­ło wnio­sek o wstrzy­ma­nie egze­kwo­wa­nia sądo­wych naka­zów eksmisji.

Rząd fede­ral­ny:

 • Spo­dzie­wa­ne jest zamknię­cie gra­ni­cy ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi od 21 mar­ca 2020 dla przy­pad­ków innych niż pilne.
 • Kra­jo­we służ­by krwio­daw­stwa ape­lu­ją o odda­wa­nie krwi. Aby zapi­sać się na odda­nie krwi, nale­ży zare­zer­wo­wać wizy­tę na www.blood.ca lub pod nume­rem +1 888 236 6283.
 • Via Rail zmie­nia roz­kła­dy jaz­dy i wstrzy­mu­je połą­cze­nia. Zmia­ny wcho­dzą w życie 23 mar­ca, wię­cej infor­ma­cji na www.viarail.ca.
 • Rząd fede­ral­ny kon­tak­tu­je się z Kana­dyj­czy­ka­mi prze­by­wa­ją­cy­mi za gra­ni­cą za pomo­cą sms-ów. W nagłych przy­pad­kach Kana­dyj­czy­cy pozo­sta­ją­cy za gra­ni­ca powin­ni pisać na adres sos@international.gc.ca lub dzwo­nić pod numer +1 613 996 8885.