Wła­dze Toron­to poda­ły, że zapew­nią bez­płat­ną cało­do­bo­wą opie­kę nad dzieć­mi osób, któ­re sta­ną na pierw­szej linii do wal­ki z koro­na­wi­ru­sem. Opie­ka będzie dostęp­na przez sie­dem dni w tygo­dniu. Wcze­śniej w nie­dzie­lę rząd pro­win­cji ogło­sił, że pozwo­li, by nie­któ­re cen­tra opie­ki nad dzieć­mi pozo­sta­ły otwar­te i słu­ży­ły dzie­ciom pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i służb ratun­ko­wych. Cen­tra w Toron­to będą opła­ca­ne przez pro­win­cję. Mają przyj­mo­wać dzie­ci do 12 roku życia. Mają być zlo­ka­li­zo­wa­ne w ist­nie­ją­cych miej­skich ośrod­kach opie­ki. Pra­co­wać w nich będą licen­cjo­no­wa­ni opie­ku­no­wie z miasta.

Reje­stra­cja dzie­ci ma się odby­wać przez inter­net. Sys­tem reje­stra­cji zosta­nie wkrót­ce uruchomiony.

Mia­sto napi­sa­ło w oświad­cze­niu, że będą prze­pro­wa­dzo­ne kon­sul­ta­cje z Toron­to Public Health i zosta­ną uwzględ­nio­ne wytycz­ne miej­skie­go pro­gra­mu Occu­pa­tio­nal Health and Safe­ty. Wia­do­mo prze­cież, że opie­ku­jąc się mały­mi dzieć­mi, nie spo­sób utrzy­mać zale­ca­nej odle­gło­ści w kon­tak­tach mię­dzy­ludz­kich. Mają być wdro­żo­ne codzien­ne kon­tro­le zdro­wia dzie­ci i rodzin oraz regu­lar­ne wzmo­żo­ne sprzą­ta­nie. Dzie­ci będą prze­by­wać w małych grupach.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce powie­dział, że do koń­ca tygo­dnia powsta­ną miej­sca nawet dla 50 000 dzieci.