Fake news! MSZ: Pol­ska nie blo­ku­je jakie­go­kol­wiek trans­por­tu mase­czek do Włoch. Wspie­ra­my naród wło­ski Wczo­raj media obie­gła infor­ma­cja jako­by Pol­ska mia­ła blo­ko­wać trans­port mase­czek do Włoch. Jak twier­dzi pol­skie Mini­ster­stwo Spraw Zagra­nicz­nych, jest to infor­ma­cja nieprawdziwa

- Uwa­ga — #Fake­News. Demen­tu­je­my blo­ko­wa­nie przez Pol­skę jakie­go­kol­wiek trans­por­tu mase­czek do Włoch. Soli­da­ry­zu­je­my się i wspie­ra­my naród wło­ski w tym jak­że trud­nym okre­sie. Zale­ca­my wszyst­kim ostroż­ność w korzy­sta­niu z nie­zwe­ry­fi­ko­wa­nych źró­deł infor­ma­cji. — pisze Mini­ster­stwo Spraw Zagranicznych
- Stop #Fake­news! Nie ma żad­ne­go zatrzy­ma­ne­go trans­por­tu mase­czek do Włoch! Wery­fi­ko­wa­nie nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji i ich demen­to­wa­nie odcią­ga wła­ści­we służ­by od ich obo­wiąz­ków więc soli­dar­nie sprze­ci­wiaj­my się plot­kom i nie­praw­dzie! — komen­tu­je Szy­mon Szyn­kow­ski vel Sęk sekre­tarz sta­nu w MSZ

Co twier­dzi­ły rosyj­skie portale:

reklama

https://www.kp.ru/daily/27108/4183339/

- Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики, — прокомментировал в своем Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. — Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем.

https://zen.yandex.ru/media/qaz/kto-oni-posle-etogo-polsha-ne-propustila-rossiiskuiu-pomosc-v-italiiu-5e77ac09121d3b278c3ba48c?

 

https://topcor.ru/13750-sojuzniki-italii-ne-propustili-rossijskie-il-76-s-medpomoschju.html?

Польша, союзник Италии по «миролюбивому» блоку НАТО, не захотела открывать свое воздушное пространство для авиации «гибридного агрессора». Этим Варшава продемонстрировала Риму свою «безоговорочную солидарность». При этом вся Европа в едином порыве украшает подсветкой здания в цветах итальянского флага.

Lot  rosyj­skich samo­lo­tów woj­sko­wych odby­wał się  na tra­sie nad Morzem Czar­nym zamiast  naj­bar­dziej opty­mal­ną tra­są przez Pol­skę i inne kra­je Euro­py Wschodniej,

Wywo­ła­ło to anty­pol­skie komen­ta­rze w rosyj­skim internecie:

W ramach pomo­cy i soli­da­ry­zo­wa­nia się, Niem­cy śpie­wa­ją „Feli­ci­tas” z bal­ko­nów. Fran­cu­zi deko­ru­ją Wie­żę Eif­fla w bar­wach wło­skiej fla­gi.. A Pola­cy nie wpusz­cza­ją rosyj­skich samo­lo­tów jako pomo­cy. Cóż, czy Pola­cy nie mogą być inni? Chy­ba nie, tyle nie­na­wi­ści i jadu w decy­den­tach, któ­rzy budu­ją mię­dzy Rosją a Pol­ską mur, nawet w tak tra­gicz­nych chwi­lach dla świa­ta…. A w tym samym cza­sie z Rosji sły­chać pięk­ne i wzno­słe sło­wa! Hasła rosyj­skiej pomo­cy dla Włoch.


Z Rosji do Rzy­mu przy­le­ciał pierw­szy z dzie­wię­ciu samo­lo­tów wysła­nych z Moskwy ze spe­cja­li­sta­mi i sprzę­tem medycz­nym do wal­ki z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Na lot­ni­sku eks­per­tów z trans­por­tem pomo­cy powi­tał szef MSZ Włoch Luigi Di Maio.

To pierw­sza tak wiel­ka zagra­nicz­na pomoc dla zma­ga­ją­cych się z kry­zy­sem Włoch.

Samo­lot trans­por­to­wy Ił-76 wylą­do­wał na woj­sko­wym lot­ni­sku w Pra­ti­ca di Mare. Na pokła­dzie wszyst­kich maszyn mają się zna­leźć masecz­ki, wen­ty­la­to­ry medycz­ne i inne urzą­dze­nia, a tak­że kom­bi­ne­zo­ny ochron­ne i testy dia­gno­stycz­ne. Na kon­te­ne­rach umiesz­czo­no nalep­ki z napi­sem “From Rus­sia with Love”.

Przy­by­wa­ją też eki­py medycz­ne, doświad­czo­ne w wal­ce z epidemiami.

– Wło­chy nie są same, a utrzy­my­wa­nie pew­nych przy­jaź­ni się opła­ca – powie­dział szef wło­skiej dyplo­ma­cji w tele­wi­zji RAI, komen­tu­jąc pomoc przy­sła­ną z Rosji. Pod­kre­ślił też, że milio­ny mase­czek zosta­ną przy­sła­ne z Chin, i już przy­wie­zio­no je z wie­lu kra­jów świa­ta. – Bez tej pomo­cy nie mogli­by­śmy sta­wić czo­ła temu kry­zy­so­wi – oce­nił Di Maio.

Jak zazna­czył, Wło­chy potrze­bu­ją 100 mln mase­czek miesięcznie.

W odpo­wie­dzi na infor­ma­cje, któ­re poda­li­śmy pol­skie MI informuje