RCMP bro­ni  prak­ty­ki pro­fi­lo­wa­nia ludzi, za pomo­cą prze­szu­ki­wa­nia ich postów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, twier­dząc, że są to dzia­ła­nia zgod­ne z pra­wem podej­mo­wa­ne w celu ochro­ny Kanadyjczyków.
Sier­żant Pen­ny Her­mann, rzecz­nicz­ka RCMP, powie­dzia­ła,  że poli­cja musi doło­żyć nale­ży­tej sta­ran­no­ści, aby upew­nić się, że nie ma żad­nych zagro­żeń ani obaw o bez­pie­czeń­stwo publiczne.

„RCMP uży­wa róż­nych narzę­dzi i metod docho­dze­nio­wych, aby zgod­nie z pra­wem uzy­skać infor­ma­cje lub mate­riał dowo­do­wy w celu ochro­ny Kana­dyj­czy­ków” — powiedziała.

„Aby zapew­nić rze­tel­ność docho­dzeń, nie ujaw­nia­my kon­kret­nych tech­nik ani narzę­dzi wyko­rzy­sty­wa­nych w trak­cie kon­kret­ne­go śledztwa”.

Gru­py bro­nią­ce pra­wa do publicz­ne­go pro­te­stu twier­dzą, że poli­cyj­ne moni­to­ro­wa­nie może  znie­chę­cać ludzi do publicz­ne­go wypo­wia­da­nia się lub bra­nia udzia­łu w demonstracjach.

Kana­dyj­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Wol­no­ści Oby­wa­tel­skich jest zanie­po­ko­jo­ne spo­rzą­dza­niem cha­rak­te­ry­styk osób, gdy nie ma uza­sad­nio­nych pod­staw, by sądzić, że są one zaan­ga­żo­wa­ne w dzia­łal­ność przestępczą.

„Fakt, że ktoś jest dzia­ła­czem, nie powi­nien wystar­czać, aby zaj­mo­wa­ły się nim orga­na ści­ga­nia”, powie­dzia­ła Cara Zwi­bel jeden z dyrek­to­rów stowarzyszenia.