Usta­wa wpro­wa­dzo­na przez rząd, prze­gło­so­wa­na więk­szo­ścią sej­mo­wą i pod­pi­sa­na przez Andrze­ja Dude rażą­co naru­sza inte­res Naro­du Pol­skie­go. Zro­bi­my wszyst­ko, by zaskar­żyć i powstrzy­mać te dzia­ła­nia na Polakach.

Poprzyj zaskar­że­nie do Try­bu­na­łu Konstytucyjnego:

https://www.citizengo.org/pl/177619-czy-popie­rasz-zaska­rze­nie-do-try­bu­na­lu-kon­sty­tu­cyj­ne­go-usta­wy-z-dnia-23012020-r-zmie­nia­ja­cej

Pomi­mo istot­nych zastrze­żeń i wie­lu pro­te­stów Pre­zy­dent Andrzej Duda pod­pi­sał usta­wę rażą­co naru­sza­ją­cą inte­res publicz­ny. Pra­wo geo­lo­gicz­ne i gór­ni­cze zosta­ło zmie­nio­ne decy­zja sej­mu “wstecz”, aby umoż­li­wić zagra­nicz­nym kapi­ta­łom uzy­ski­wa­nie kon­ce­sji według nie­ko­rzyst­nych dla Pol­ski warun­ków bez­prze­tar­go­wych przez spół­ki bez nie­zbęd­ne­go kapi­ta­łu i gwa­ran­cji. Sytu­acja jest kon­tro­wer­syj­na ze wzglę­du na praw­do­po­do­bień­stwo korup­cyj­ne i kon­flikt inte­re­sów pomię­dzy Skar­bem Pań­stwa, a pry­wat­ną spół­ką, w któ­rej zatrud­nie­ni są byli człon­ko­wie rządu.

Prze­pro­wa­dził on dowód (zacy­to­wa­ny w nagra­niu), iż eks­plo­ata­cja węgla meto­dą pro­ce­so­wa­nia (zga­zo­wa­nia) przy­nie­sie przy­chód w kwo­cie 6 069 823 zł dla każ­de­go Pola­ka, pod warun­kiem, że obec­ny rząd nie odda eks­plo­ata­cji pol­skich złóż węgla obcym korporacjom.

W związ­ku z tym każ­dy Polak musi doko­nać mobi­li­za­cji by wspól­nie zaskar­żyć tą hanieb­ną usta­wę zaskar­ża­jąc ją do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go i innych organów.

Pismo, któ­re zosta­ło do Pre­zy­den­ta za pośred­nic­twem Kancelarii.

Pre­zy­dent nie chciał do tej pory spo­tkać się ze stro­ną spo­łecz­ną i ekspertami.

W‑wa, dnia 21.02.2020

Krzysz­tof Tytko

43–100 Tychy

ul. Nał­kow­skiej 15/69

Sza­now­ny Pan Andrzej Duda

Pre­zy­dent Rzecz­po­spo­li­tej Polski

        W imie­niu Oby­wa­tel­skie­go Komi­te­tu Obro­ny Pol­skich zaso­bów Natu­ral­nych i wie­lu śro­do­wisk patrio­tycz­nych w kra­ju i zagra­ni­cą, dzia­ła­jąc jako stro­na spo­łecz­na w pro­ce­sie kon­sul­ta­cji pro­ce­su legi­sla­cyj­ne­go posel­skie­go pro­jekt usta­wy o zmia­nie usta­wy o zmia­nie usta­wy – „Pra­wo geo­lo­gicz­ne i gór­ni­cze” oraz nie­któ­rych innych ustaw zwra­ca­my się z uza­sad­nio­ną proś­bą o zło­że­nie weta do w/w usta­wy z dnia 13 02.2020 roku

        Za zło­że­niem weta prze­ma­wia­ją nastę­pu­ją­ce przesłanki:

        1. Usta­wa zosta­ła zane­go­wa­na przez Biu­ro Legi­sla­cyj­ne Sej­mu i Biu­ro Legi­sla­cyj­ne Sena­tu z uza­sad­nie­niem, że w pol­skim porząd­ku praw­nym (tak jak w innych cywi­li­zo­wa­nych i demo­kra­tycz­nych pań­stwach usta­wa nie może dzia­łać wstecz.

2. Brak opi­nii Biu­ra Ana­liz Sejmowych.

        3. Wyda­ne i uchy­lo­ne kon­ce­sje dla Mie­dzi Cop­per Cor­po­ra­tion i KGHM SA w 2014 , któ­rych doty­czy nowe­li­za­cja usta­wy skie­ro­wa­ne zosta­ły do Pro­ku­ra­tu­ry w 2018 r, dla któ­rych postę­po­wa­nia nie zosta­ło jesz­cze zakończone.

        4. Ist­nie­je naj­wyż­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że Mie­dzi Cop­per Cor­po­ra­tion, dla któ­rej Mini­ster Kli­ma­tu zatwier­dził ostat­nio Doku­men­ta­cję Geo­lo­gicz­ną pro­wa­dził poszu­ki­wa­nie i roz­po­zna­nie bez waż­nej kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie i doku­men­to­wa­nie zło­ża licząc, na to że czyn­no­ści te zosta­ną usank­cjo­no­wa­nie praw­nie przez uchwa­le­nie w/w ustawy.

        5. Po stro­nie spo­łecz­nej ist­nie­je uza­sad­nio­ne podej­rze­nie, iż usta­wa zosta­ła przy­ję­ta w tre­ści zgod­nej z ocze­ki­wa­nia­mi grup lob­by­stów wcze­śniej zatrud­nio­nych w jed­nost­kach admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej repre­zen­tu­ją­cych obec­nie inte­re­sy firm kon­tro­lo­wa­nych przez kapi­tał zagra­nicz­ny, z pomi­nię­ciem kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, w tym orga­ni­za­cji repre­zen­tu­ją­cych suwe­ren­ne inte­re­sy ogólnonarodowe.

        6. Ist­niej naj­wyż­sze praw­do­po­do­bień­stwa, że Mie­dzi Cop­per Cor­po­ra­tion w zatwier­dzo­nej Doku­men­ta­cji Geo­lo­gicz­nej nie poka­zał wie­lu innych cen­nych pier­wiast­ków, któ­rych war­tość przy­cho­do­wa może być zbli­żo­na do war­to­ści poten­cjal­nych przy­cho­dów z kopa­li­ny zasad­ni­czej jaką jest miedź wraz z kopa­li­ną towa­rzy­szą­cą jaką jest sre­bro, któ­re były przed­mio­tem wnio­sku o koncesję.

7. Usta­wa nowe­li­za­cyj­na w swo­jej isto­cie roz­wią­zu­je wyłącz­nie sytu­ację ad hoc, zwią­za­ną z jed­nost­ko­wym przy­pad­kiem złóż rud mie­dzi i sre­bra; w mnie­ma­niu stro­ny spo­łecz­nej nowe­li­za­cja powin­na kom­plek­so­wo regu­lo­wać kwe­stie gospo­da­ro­wa­nia wszel­ki­mi zaso­ba­mi naturalnymi;

        8. Jako czyn­nik spo­łecz­ny wycho­dzi­my z zało­że­nia, że roz­wią­za­nia doty­czą­ce dłu­go­fa­lo­we­go gospo­da­ro­wa­nia zaso­ba­mi natu­ral­ny­mi sta­no­wią­cy­mi dobro ogól­no­na­ro­do­we win­ny być zaapro­bo­wa­ne przez Naród w for­mie demo­kra­cji bez­po­śred­niej, tj. z zasto­so­wa­niem insty­tu­cji referendum.

        Mając na uwa­dze powyż­sze zwra­ca­my się z proś­bą o odrzu­ce­nia usta­wy i wyzna­cze­nie ter­mi­nu spo­tka­nia, na któ­rym przed­sta­wi­my zało­że­nia stro­ny spo­łecz­nej doty­czą­ce mode­lu i zasad dłu­go­fa­lo­we­go gospo­da­ro­wa­nia pol­ski­mi zaso­ba­mi natu­ral­ny­mi z zacho­wa­niem tro­ski o opty­mal­ne ich wyko­rzy­sta­nie dla dobra przy­szłych pokoleń.

Z wyra­za­mi naj­wyż­sze­go szacunku,

Pod pety­cją pod­pi­sa­ło się ponad 2 tysią­ce osób.