Ustawa wprowadzona przez rząd, przegłosowana większością sejmową i podpisana przez Andrzeja Dude rażąco narusza interes Narodu Polskiego. Zrobimy wszystko, by zaskarżyć i powstrzymać te działania na Polakach.

Poprzyj zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego:

https://www.citizengo.org/pl/177619-czy-popierasz-zaskarzenie-do-trybunalu-konstytucyjnego-ustawy-z-dnia-23012020-r-zmieniajacej

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Pomimo istotnych zastrzeżeń i wielu protestów Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rażąco naruszającą interes publiczny. Prawo geologiczne i górnicze zostało zmienione decyzja sejmu “wstecz”, aby umożliwić zagranicznym kapitałom uzyskiwanie koncesji według niekorzystnych dla Polski warunków bezprzetargowych przez spółki bez niezbędnego kapitału i gwarancji. Sytuacja jest kontrowersyjna ze względu na prawdopodobieństwo korupcyjne i konflikt interesów pomiędzy Skarbem Państwa, a prywatną spółką, w której zatrudnieni są byli członkowie rządu.

Przeprowadził on dowód (zacytowany w nagraniu), iż eksploatacja węgla metodą procesowania (zgazowania) przyniesie przychód w kwocie 6 069 823 zł dla każdego Polaka, pod warunkiem, że obecny rząd nie odda eksploatacji polskich złóż węgla obcym korporacjom.

W związku z tym każdy Polak musi dokonać mobilizacji by wspólnie zaskarżyć tą haniebną ustawę zaskarżając ją do Trybunału Konstytucyjnego i innych organów.

Pismo, które zostało do Prezydenta za pośrednictwem Kancelarii.

Prezydent nie chciał do tej pory spotkać się ze stroną społeczną i ekspertami.

W-wa, dnia 21.02.2020

Krzysztof Tytko

43-100 Tychy

ul. Nałkowskiej 15/69

Szanowny Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczpospolitej Polski

        W imieniu Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich zasobów Naturalnych i wielu środowisk patriotycznych w kraju i zagranicą, działając jako strona społeczna w procesie konsultacji procesu legislacyjnego poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – „Prawo geologiczne i górnicze” oraz niektórych innych ustaw zwracamy się z uzasadnioną prośbą o złożenie weta do w/w ustawy z dnia 13 02.2020 roku

        Za złożeniem weta przemawiają następujące przesłanki:

        1. Ustawa została zanegowana przez Biuro Legislacyjne Sejmu i Biuro Legislacyjne Senatu z uzasadnieniem, że w polskim porządku prawnym (tak jak w innych cywilizowanych i demokratycznych państwach ustawa nie może działać wstecz.

2. Brak opinii Biura Analiz Sejmowych.

        3. Wydane i uchylone koncesje dla Miedzi Copper Corporation i KGHM SA w 2014 , których dotyczy nowelizacja ustawy skierowane zostały do Prokuratury w 2018 r, dla których postępowania nie zostało jeszcze zakończone.

        4. Istnieje najwyższe prawdopodobieństwo, że Miedzi Copper Corporation, dla której Minister Klimatu zatwierdził ostatnio Dokumentację Geologiczną prowadził poszukiwanie i rozpoznanie bez ważnej koncesji na poszukiwanie i dokumentowanie złoża licząc, na to że czynności te zostaną usankcjonowanie prawnie przez uchwalenie w/w ustawy.

        5. Po stronie społecznej istnieje uzasadnione podejrzenie, iż ustawa została przyjęta w treści zgodnej z oczekiwaniami grup lobbystów wcześniej zatrudnionych w jednostkach administracji państwowej reprezentujących obecnie interesy firm kontrolowanych przez kapitał zagraniczny, z pominięciem konsultacji społecznych, w tym organizacji reprezentujących suwerenne interesy ogólnonarodowe.

        6. Istniej najwyższe prawdopodobieństwa, że Miedzi Copper Corporation w zatwierdzonej Dokumentacji Geologicznej nie pokazał wielu innych cennych pierwiastków, których wartość przychodowa może być zbliżona do wartości potencjalnych przychodów z kopaliny zasadniczej jaką jest miedź wraz z kopaliną towarzyszącą jaką jest srebro, które były przedmiotem wniosku o koncesję.

7. Ustawa nowelizacyjna w swojej istocie rozwiązuje wyłącznie sytuację ad hoc, związaną z jednostkowym przypadkiem złóż rud miedzi i srebra; w mniemaniu strony społecznej nowelizacja powinna kompleksowo regulować kwestie gospodarowania wszelkimi zasobami naturalnymi;

        8. Jako czynnik społeczny wychodzimy z założenia, że rozwiązania dotyczące długofalowego gospodarowania zasobami naturalnymi stanowiącymi dobro ogólnonarodowe winny być zaaprobowane przez Naród w formie demokracji bezpośredniej, tj. z zastosowaniem instytucji referendum.

        Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o odrzucenia ustawy i wyznaczenie terminu spotkania, na którym przedstawimy założenia strony społecznej dotyczące modelu i zasad długofalowego gospodarowania polskimi zasobami naturalnymi z zachowaniem troski o optymalne ich wykorzystanie dla dobra przyszłych pokoleń.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Pod petycją podpisało się ponad 2 tysiące osób.