Region Peel pro­si spo­łe­czeń­stwo o wyrzu­ca­nie ście­re­czek dezyn­fe­ku­ją­cych i ręcz­ni­ków papie­ro­wych, ze wzglę­du na coraz częst­sze sto­so­wa­nie tych pro­duk­tów pod­czas pan­de­mii COVID-19.

„Rozu­mie­my, że  miesz­kań­cy  uży­wa­ją chu­s­te­czek dezyn­fe­ku­ją­cych, aby chro­nić sie­bie i swo­je rodzi­ny”, mówi Antho­ny Paren­te, dyrek­tor gene­ral­ny ds. wody i kana­li­za­cji w regio­nie Peel. „Jed­nak wrzu­ca­nie do toa­le­ty nie­któ­rych przed­mio­tów, takich jak ście­recz­ki, może spo­wo­do­wać zatka­nie rur. Może to rów­nież pro­wa­dzić do kosz­tow­nych remon­tów  kanalizacji ”.

Papie­ro­we ser­wet­ki, chu­s­tecz­ki higie­nicz­ne i ręcz­ni­ki papie­ro­we moż­na wkła­dać do kom­po­stu, a jed­no­ra­zo­we ście­recz­ki (nawet ozna­czo­ne jako spłu­ki­wal­ne) nale­ży wkła­dać do śmie­ci — a nie spłu­ki­wać je w toalecie.

reklama

Inne przed­mio­ty jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku, takie jak maski na twarz i ręka­wi­ce nitry­lo­we, rów­nież nale­ży wyrzu­cać do śmieci.

Zatka­ne rury mogą pro­wa­dzić do wycie­ków ście­ków, co sta­no­wi zagro­że­nie dla zdrowia.

Według Muni­ci­pal Enfor­ce­ment Sewer Gro­up  w Kana­dzie wyda­je się rocz­nie ponad 250 milio­nów dola­rów na usu­wa­nie śmie­ci z sys­te­mów kanalizacyjnych.