Domy w Bar­rie, Onta­rio. zosta­ły poważ­nie uszko­dzo­ne w czwar­tek po tym, jak praw­do­po­dob­nie prze­szło w regio­nie tornado

Miesz­kań­cy Bar­rie opu­bli­ko­wa­li zdję­cia i fil­my przed­sta­wia­ją­ce znisz­cze­nia spo­wo­do­wa­ne burzą. Wie­le domów mia­ło uszko­dzo­ne dachy, podwór­ka i ogrodzenia.

Tor­na­do w Bar­rie spo­wo­do­wa­ło „kata­stro­fal­ne” szko­dy, pozo­sta­wia­jąc kil­ka osób ran­nych i powo­du­jąc poważ­ne stra­ty materialne.

reklama

Kil­ka godzin po tym, jak ude­rzy­ło tor­na­do, miesz­kań­cy Bar­rie zamie­ści­li w mediach spo­łecz­no­ścio­wych zdję­cia i fil­my przed­sta­wia­ją­ce znisz­cze­nia spo­wo­do­wa­ne przez burzę. Wie­le domów mia­ło znisz­czo­ne dachy, podwór­ka i ogrodzenia.

Naj­bar­dziej ucier­pia­ły dziel­ni­ce w pobli­żu Maple­view Dri­ve East i Prin­ce Wil­liam Way w połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści mia­sta. Po burzy nie­któ­rzy miesz­kań­cy jeź­dzi­li po oko­li­cy, oce­nia­jąc szko­dy, w tym prze­wró­co­ne pojazdy.

„W rejo­nie Prin­ce Wil­liam Way i Maple­view w SE Bar­rie doszło do roz­le­głych znisz­czeń w wyni­ku przy­zie­mie­nia tor­na­da” – powie­dział bur­mistrz Jeff Leh­man w tweecie.

Wszyst­kie pocią­gi na linii Bar­rie dojeż­dża­ły dosta­cji Brad­ford GO, gdy zało­gi skon­tro­lo­wa­ły tory na pół­noc od Bradford.

„Są domy, któ­re wypa­dły z fun­da­men­tów, oczy­wi­ście wie­le dachów zosta­ło zerwa­nych” – powie­dział CBC News czło­nek par­la­men­tu Bar­rie-Innis­fil, John Brassard.

Czuć było zapach gazu w pobli­żu kil­ku domów, gdyż gril­le zosta­ły wyrwa­ne pro­sto z prze­wo­dów gazowych

Burza ude­rzy­ła rów­nież w Keswick w Onta­rio, ale czy to rów­nież było tor­na­do, pozo­sta­je do ustalenia.
Oli­via Michal­ski była w dro­dze do domu, gdy tor­na­do  minę­ło o kil­ka ulic” – powie­dzia­ła Michal­ski. „Na szczę­ście nie była w pobli­żu miej­sca, w któ­rym przy­sie­mi­ło tor­na­do, moi rodzi­ce byli wte­dy w domu i nawet nie wie­dzie­li, co się dzieje”.

 

Envi­ron­ment Cana­da wstęp­nie oce­ni­ło tor­na­do jako EF‑2 o wie­trze do 210 km/h

Tor­na­do, któ­re prze­szło przez Bar­rie w sta­nie Onta­rio, pozo­sta­wi­ło w nie­któ­rych miej­scach ścież­kę znisz­cze­nia o dłu­go­ści oko­ło pię­ciu kilo­me­trów i sze­ro­ko­ści do 100 metrów, poin­for­mo­wa­ło  Envi­ron­ment Canada.

W sumie 11 osób zosta­ło ran­nych. Tor­na­do uszko­dzi­ło rów­nież oko­ło 150 domów, pozo­sta­wia­jąc oko­ło 60 z nich w sta­nie nie nada­ją­cym się do wejścia.