W związ­ku ze sta­nem epi­de­mii, od 3 do 11 kwiet­nia br. Lasy Pań­stwo­we wpro­wa­dza­ją tym­cza­so­wy zakaz wstę­pu do lasów, a Par­ki Naro­do­we pozo­sta­ją zamknię­te — poin­for­mo­wał w pią­tek w komu­ni­ka­cie resort środowiska.
“W tro­sce o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo, w związ­ku ze sta­nem epi­de­mii oraz dys­po­zy­cją Pre­mie­ra RP, od 3 kwiet­nia do 11 kwiet­nia br. włącz­nie, Lasy Pań­stwo­we wpro­wa­dza­ją tym­cza­so­wy zakaz wstę­pu do lasu, a Par­ki Naro­do­we pozo­sta­ją zamknię­te” — prze­ka­zał w komu­ni­ka­cie resort.

Mini­ster­stwo tłu­ma­czy, że decy­zja wyni­ka z fak­tu, że wie­le osób mimo zagro­że­nia epi­de­mią gro­ma­dzi­ło się na tere­nach zarzą­dza­nych przez LP.

“Nie­ste­ty, ostat­nie dni poka­zu­ją, że mimo próśb i ape­li, wciąż dużo osób wyko­rzy­stu­je czas odizo­lo­wa­nia na pik­ni­ki i towa­rzy­skie spo­tka­nia, m.in. na tere­nach zarzą­dza­nych przez Lasy Pań­stwo­we” — podkreślono.

Dla­te­go, zgod­nie ze spe­cu­sta­wą doty­czą­cą COVID-19, dyrek­tor gene­ral­ny Lasów Pań­stwo­wych oraz dyrek­to­rzy Par­ków Naro­do­wych pole­ci­li wpro­wa­dzić okre­so­wy zakaz wstę­pu — do 11 kwiet­nia br. włącznie.

Doda­no, że zakaz wstę­pu będzie egze­kwo­wa­ny przez Straż Leśną i Straż Par­ków Narodowych.

“W cza­sach epi­de­mii jedy­nie soli­dar­ne i odpo­wie­dzial­ne zacho­wa­nie daje nadzie­ję na jej skró­ce­nie i na szyb­ki powrót do nor­mal­ne­go funk­cjo­no­wa­nia. Pro­si­my o poważ­nie potrak­to­wa­nie tych zaka­zów, w tro­sce o nas wszyst­kich. Ludz­kie życie i zdro­wie jest war­to­ścią nad­rzęd­ną. Może­my je ochro­nić jedy­nie poprzez wspól­ne pod­da­nie się koniecz­nym i tym­cza­so­wym ogra­ni­cze­niom” — zaape­lo­wa­ło ministerstwo.

W Pol­sce jest 9,3 mln ha lasów, z cze­go 7,2 mln ha znaj­du­je się w zarzą­dzie Lasów Państwowych.

W kra­ju funk­cjo­nu­ją też 23 par­ki naro­do­we, któ­re zaj­mu­ją 1 proc. powierzch­ni Pol­ski. Naj­star­szym par­kiem jest Bia­ło­wie­ski Park Naro­do­wy, a naj­młod­szym Park Naro­do­wy “Ujście War­ty”. Tere­ny wszyst­kich par­ków są wpi­sa­ne w unij­ną sieć Natu­ra 2000. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ drag/