Dyrek­tor Gene­ral­ny Palan­tir Alex Karp poja­wił się w tym tygo­dniu na Ukra­inie na spo­tka­niu z pre­zy­den­tem Woło­dy­my­rem Zełenskim.

Wice­pre­mier Mychaj­ło Fio­do­row powie­dział, że Karp jest pierw­szym dyrek­to­rem gene­ral­nym, któ­ry odwie­dził Kijów od cza­su rosyj­skiej inwa­zji pod koniec lute­go. „Impo­nu­ją­ce wspar­cie i wia­ra w wia­ry­god­ność inwe­sty­cji: uzgod­nio­no otwar­cie biu­ra i cyfro­we wspar­cie armii” – napi­sał na Twit­te­rze Fede­row. Palan­tir powie­dział agen­cji Blo­om­berg , że Karp oma­wiał, w jaki spo­sób fir­ma „może nadal wyko­rzy­sty­wać swo­ją tech­no­lo­gię do wspie­ra­nia Ukrainy”.

Fir­ma Palan­tir to naj­więk­szy ośro­dek opra­co­wy­wa­nia i ana­li­zy danych  ze źró­deł wywia­dow­czych oraz cywilnych.

reklama

Po tym, jak Google miał pro­ble­my z pra­cow­ni­ka­mi wycho­dzą­cy­mi z nowe­go kon­trak­tu we współ­pra­cy z Pen­ta­go­nem, Palan­tir prze­jął Pro­ject Maven, taj­ny pro­gram sztucz­nej inte­li­gen­cji, któ­re­go celem jest bez­za­ło­go­wa eks­plo­ata­cja stat­ków powietrz­nych. Kry­ty­cy ostrze­ga­ją, że tech­no­lo­gia może pro­wa­dzić do auto­no­micz­nej bro­ni, któ­ra decy­du­je, kogo ude­rzyć, bez udzia­łu człowieka.

Infor­ma­cja o Palan­tir za Wikipedia:

Palan­tir Tech­no­lo­gies z sie­dzi­bą w Denver w sta­nie Kolo­ra­do , zosta­ła zało­żo­na przez Pete­ra Thie­la , [3] Natha­na Get­ting­sa, Joe Lons­da­le­’a, Ste­phe­na Cohe­na i Ale­xa Kar­pa w 2003 roku. Nazwa fir­my wywo­dzi się od Wład­cy Pier­ście­ni , gdzie magicz­ne palan­tíri „widzą- kamie­nie”, opi­sy­wa­ne jako nie­znisz­czal­ne krysz­ta­ło­we kule uży­wa­ne do komu­ni­ka­cji i oglą­da­nia wyda­rzeń w innych czę­ściach świata.

Fir­ma zna­na jest w szcze­gól­no­ści z trzech pro­jek­tów: Palan­tir Gotham, Palan­tir Apol­lo i Palan­tir Foun­dry. Palan­tir Gotham jest wyko­rzy­sty­wa­ny przez ana­li­ty­ków zaj­mu­ją­cych się zwal­cza­niem ter­ro­ry­zmu w biu­rach Wspól­no­ty Wywia­dow­czej Sta­nów Zjed­no­czo­nych (USIC) i Depar­ta­men­tu Obro­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych . W prze­szło­ści Gotham był uży­wa­ny przez śled­czych w Reco­ve­ry Acco­un­ta­bi­li­ty and Trans­pa­ren­cy Board , byłej ame­ry­kań­skiej agen­cji fede­ral­nej, któ­ra dzia­ła­ła w latach 2009–2015. Gotham był rów­nież uży­wa­ny przez ana­li­ty­ków cyber­ne­tycz­nych z Infor­ma­tion War­fa­re Moni­tor , kana­dyj­skiej publicz­no-pry­wat­nej agen­cji. przed­się­wzię­cie, któ­re dzia­ła­ło od 2003 do 2012 roku. Palan­tir Apol­lo to sys­tem ope­ra­cyj­ny do cią­głe­go dostar­cza­nia i wdra­ża­nia we wszyst­kich śro­do­wi­skach.  Ich SaaS jest jed­ną z pię­ciu ofert auto­ry­zo­wa­nych dla kry­tycz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go (IL5) przez Depar­ta­ment Obro­ny USA.   Foun­dry Palan­tir jest uży­wa­na przez klien­tów kor­po­ra­cyj­nych, takich jak Mor­gan Stan­ley , Merck KGaA, Air­bus, Wejo, Lilium i Fiat Chry­sler Auto­mo­bi­les NV.

Fir­ma z sie­dzi­bą w Palo Alto w Kali­for­nii począt­ko­wo mia­ła trud­no­ści ze zna­le­zie­niem inwe­sto­rów.  Jedy­ne wcze­sne inwe­sty­cje to 2 milio­ny dola­rów  In-Q-Tel ame­ry­kań­skiej Cen­tral­nej Agen­cji Wywia­dow­czej i 30 milio­nów dola­rów od same­go Thie­la i jego fir­my ven­tu­re capi­tal Foun­ders Fund .

Palan­tir roz­wi­jał swo­ją tech­no­lo­gię przez infor­ma­ty­ków i ana­li­ty­ków z agen­cji wywia­dow­czych w cią­gu trzech lat, poprzez pro­gra­my pilo­ta­żo­we wspie­ra­ne przez In-Q-Tel.

Odpo­wied­nio w 2009 i 2010 roku Infor­ma­tion War­fa­re Moni­tor wyko­rzy­sty­wał opro­gra­mo­wa­nie Palan­tir do wykry­wa­nia sie­ci Ghost­Net i Sha­dow Network . Ghost­Net to chiń­ska sieć cybersz­pie­gow­ska, któ­ra ata­ko­wa­ła 1295 kom­pu­te­rów w 103 kra­jach, w tym biu­ro Dalaj­la­my , kom­pu­ter NATO i róż­ne amba­sa­dy kra­jo­we. [18] Sha­dow Network była rów­nież ope­ra­cją szpie­gow­ską z sie­dzi­bą w Chi­nach, któ­ra wła­ma­ła się do indyj­skie­go apa­ra­tu bez­pie­czeń­stwa i obro­ny. Cybersz­pie­dzy ukra­dli doku­men­ty zwią­za­ne z indyj­skim bez­pie­czeń­stwem i aktyw­no­ścią wojsk NATO w Afganistanie.

„[Od 2013 r.] ame­ry­kań­skie agen­cje szpie­gow­skie wyko­rzy­sty­wa­ły rów­nież Palan­tir do łącze­nia baz danych mię­dzy departamentami.
Doku­ment, któ­ry wyciekł do Tech­Crunch , ujaw­nił, że klien­ci Palan­ti­ra od 2013 r. obej­mo­wa­ły co naj­mniej dwa­na­ście grup w rzą­dzie USA, w tym CIA , DHS , NSA , FBI , CDC , Kor­pus Pie­cho­ty Mor­skiej , Siły Powietrz­ne , Dowódz­two Ope­ra­cji Spe­cjal­nych , Aka­de­mia Woj­sko­wa Sta­nów Zjed­no­czo­nych , Orga­ni­za­cja Joint Impro­vi­sed-Thre­at Defe­at i Sojusz­ni­cy, Rada ds. Odpo­wie­dzial­no­ści za Odzy­ski­wa­nie i Przej­rzy­stość oraz Naro­do­we Cen­trum Dzie­ci Zagi­nio­nych i Wykorzystywanych .

Palan­tir jest jed­ną z czte­rech dużych firm tech­no­lo­gicz­nych  , któ­re roz­po­czę­ły współ­pra­cę z NHS w zakre­sie wspie­ra­nia dzia­łań zwią­za­nych z COVID-19 poprzez dostar­cza­nie opro­gra­mo­wa­nia z Palan­tir Foun­dry  , a do kwiet­nia 2020 r. kil­ka kra­jów wyko­rzy­sta­ło tech­no­lo­gię Palan­tir do śle­dze­nia i powstrzy­my­wa­nia zaka­że­nia .  Palan­tir opra­co­wał rów­nież Tibe­rius, opro­gra­mo­wa­nie do przy­dzie­la­nia szcze­pio­nek uży­wa­ne w Sta­nach Zjednoczonych.

Palan­tir Gotham jest uży­wa­ny przez ana­li­ty­ków zaj­mu­ją­cych się zwal­cza­niem ter­ro­ry­zmu w biu­rach Wspól­no­ty Wywia­dow­czej Sta­nów Zjed­no­czo­nych i Depar­ta­men­tu Obro­ny Sta­nów Zjed­no­czo­nych , śled­czych w Reco­ve­ry Acco­un­ta­bi­li­ty and Trans­pa­ren­cy Board , oraz ana­li­ty­ków cyber­ne­tycz­nych w Infor­ma­tion War­fa­re Moni­tor (odpo­wie­dzial­nym za Ghost­Net i Sha­dow Network dochodzenie).

Ame­ry­kań­ski wywiad woj­sko­wy wyko­rzy­stał pro­dukt Palan­tir, aby popra­wić swo­ją zdol­ność prze­wi­dy­wa­nia loka­li­za­cji impro­wi­zo­wa­nych urzą­dzeń wybu­cho­wych pod­czas woj­ny w Afganistanie .

Podob­no Palan­tir współ­pra­cu­je z róż­ny­mi depar­ta­men­ta­mi poli­cji w USA, na przy­kład w 2013 roku przyj­mu­jąc kon­trakt na pomoc Regio­nal­ne­mu Cen­trum Wywia­du Pół­noc­nej Kali­for­nii w stwo­rze­niu kon­tro­wer­syj­nej bazy danych z tabli­ca­mi reje­stra­cyj­ny­mi dla Kali­for­nii. W 2012 roku Depar­ta­ment Poli­cji Nowe­go Orle­anu nawią­zał współ­pra­cę z Palan­tir, aby stwo­rzyć pro­gram prze­wi­du­ją­cy dzia­ła­nia policji.

Palan­tir prze­jął kon­trakt Pen­ta­go­nu Pro­ject Maven w 2019 roku po tym, jak Google posta­no­wił nie kon­ty­nu­ować roz­wo­ju bez­za­ło­go­wych dro­nów AI wyko­rzy­sty­wa­nych do bom­bar­do­wań i wywiadu.

Palan­tir został wyko­rzy­sta­ny przez Mię­dzy­na­ro­do­wą Agen­cję Ener­gii Ato­mo­wej (MAEA) do spraw­dze­nia, czy Iran prze­strze­ga umo­wy z 2015 roku .

Nor­we­skie służ­by cel­ne uży­wa­ją Palan­tir Gotham do kon­tro­li pasa­że­rów i pojaz­dów. Zna­ne dane wej­ścio­we to wstęp­nie wypeł­nio­ne doku­men­ty prze­wo­zo­we, listy pasa­że­rów, kra­jo­wa baza danych wymia­ny walut (śle­dzi wszyst­kie trans­gra­nicz­ne wymia­ny walut), rejestr pra­co­daw­ców i pra­cow­ni­ków Nor­we­skiej Admi­ni­stra­cji Opie­ki Spo­łecz­nej, nor­we­ski rejestr posia­da­czy akcji i 30 publicz­nych baz danych fir­my InfoTorg.

W 2010 roku Hun­ton & Wil­liams LLP rze­ko­mo popro­sił Beri­co Tech­no­lo­gies , Palan­tir i HBGa­ry Fede­ral o opra­co­wa­nie pla­nu reak­cji na „ zagro­że­nie Wiki­Le­aks ”. Na począt­ku 2011 roku Ano­ny­mo­us opu­bli­ko­wa­ło wewnętrz­ne doku­men­ty HBGa­ry, w tym plan. Plan zakła­dał, że opro­gra­mo­wa­nie Palan­tir będzie „słu­ży­ło jako pod­sta­wa dla wszyst­kich dzia­łań zwią­za­nych z gro­ma­dze­niem, inte­gra­cją, ana­li­zą i pro­duk­cją danych”.

Palan­tir został skry­ty­ko­wa­ny ze wzglę­du na swo­je part­ner­stwo w zakre­sie two­rze­nia opro­gra­mo­wa­nia dla ame­ry­kań­skie­go urzę­du imi­gra­cyj­ne­go i cel­ne­go . Palan­tir odpo­wie­dział, że jego opro­gra­mo­wa­nie nie słu­ży do uła­twia­nia deportacji.

 

Udział Palan­tir w pro­jek­tach reago­wa­nia na COVID-19 ponow­nie roz­pa­lił deba­ty na temat jego kon­tro­wer­syj­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia w śle­dze­nie nie­le­gal­nych imi­gran­tów, zwłasz­cza jego rze­ko­me­go wpły­wu na nie­rów­ność cyfro­wą i poten­cjal­ne ogra­ni­cze­nia wol­no­ści w Inter­ne­cie. Kry­ty­cy twier­dzą, że pouf­ne dane pozy­ska­ne przez HHS mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne przez inne agen­cje fede­ral­ne w nie­ure­gu­lo­wa­ny i poten­cjal­nie szko­dli­wy sposób.