Klub PiS zło­żył w ponie­dzia­łek do Sej­mu nowy pro­jekt w spra­wie zasad prze­pro­wa­dza­nia gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go w wybo­rach pre­zy­denc­kich w 2020 roku — dowie­dzia­ła się PAP we wła­dzach Pra­wa i Sprawiedliwości.

Jak wyni­ka z infor­ma­cji PAP, Sejm ma się zająć pro­jek­tem o szcze­gól­nych zasa­dach prze­pro­wa­dza­nia wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 roku, jesz­cze w poniedziałek.

Wcze­śniej tego dnia Sejm nie zgo­dził się, aby wpro­wa­dzić do porząd­ku obrad poprzed­ni pro­jekt PiS ws. gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go. Pro­jekt ten doty­czył wpro­wa­dze­nia gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go w wybo­rach pre­zy­denc­kich a zgło­szo­na do nie­go auto­po­praw­ka zakła­da­ła, że w wybo­rach pre­zy­denc­kich w 2020 r. ma być to jedy­ny spo­sób odda­nia głosu.

Za włą­cze­niem pro­jek­tu do porząd­ku obrad opo­wie­dzia­ło się: 228 posłów, prze­ciw było rów­nież 228, wstrzy­ma­ło się 3. Wnio­sek o włą­cze­nie pro­jek­tu do porząd­ku obrad nie uzy­skał więc więk­szo­ści. Wszy­scy, któ­rzy gło­so­wa­li “za” to posło­wie klu­bu PiS. Wśród gło­su­ją­cych “prze­ciw” byli posło­wie klu­bów opo­zy­cyj­nych oraz 3 posłów z klu­bu PiS: Woj­ciech Mak­sy­mo­wicz i Michał Wypij z Poro­zu­mie­nia oraz Grze­gorz Puda z PiS.

Zgod­nie z nowym pro­jek­tem PiS, w wybo­rach pre­zy­den­ta w 2020 r., art. 289 ustęp 1 Kodek­su wybor­cze­go nie znaj­du­je zasto­so­wa­nia. Prze­pis ten sta­no­wi, że wybo­ry pre­zy­denc­kie “zarzą­dza mar­sza­łek Sej­mu nie wcze­śniej niż na 7 mie­się­cy i nie póź­niej niż na 6 mie­się­cy przed upły­wem kaden­cji urzę­du­ją­ce­go Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej i wyzna­cza ich datę na dzień wol­ny od pra­cy przy­pa­da­ją­cy nie wcze­śniej niż na 100 dni i nie póź­niej niż na 75 dni przed upły­wem kaden­cji urzę­du­ją­ce­go Pre­zy­den­ta Rzeczypospolitej”.

Zło­żo­ny w ponie­dzia­łek pro­jekt PiS zakła­da, że jeśli na tery­to­rium Pol­ski ogło­szo­no stan epi­de­mii, mar­sza­łek Sej­mu może zarzą­dzić zmia­nę ter­mi­nu wybo­rów, okre­ślo­ne­go w wyda­nym wcze­śniej posta­no­wie­niu. Nowy ter­min wybo­rów pre­zy­den­ta okre­ślo­ny przez mar­szał­ka Sej­mu musi odpo­wia­dać ter­mi­nom prze­pro­wa­dze­nia wybo­rów pre­zy­den­ta okre­ślo­nym w Konstytucji.

Kon­sty­tu­cja sta­no­wi, że wybo­ry Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej zarzą­dza Mar­sza­łek Sej­mu na dzień przy­pa­da­ją­cy nie wcze­śniej niż na 100 dni i nie póź­niej niż na 75 dni przed upły­wem kaden­cji urzę­du­ją­ce­go Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej. 100 dni przed upły­wem kaden­cji pre­zy­den­ta wypa­da we wto­rek 28 kwiet­nia 2020 r., 75 dni przed upły­wem kaden­cji to sobo­ta 23 maja. Ozna­cza to, że wybo­ry pre­zy­denc­kie mogą odbyć się w jed­ną z nie­dziel maja: 3, 10, 17.