Kim są nasi przy­ja­cie­le, pyta pre­mier pro­win­cji Doug Ford.

Tym­cza­sem głów­na lekarz kana­dy zale­ca by wszy­scy wycho­dząc z domu nosi­li maski na twarz, któ­re mają pomóc ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie  wiru­sa prze oso­by bez obja­wów. Mogą to być maski domo­wej roboty.

 

Do następ­ne­go ponie­dział­ku pra­cow­ni­cy pierw­szej linii opie­ki zdro­wot­nej w Onta­rio mogą nie mieć środ­ków ochro­ny oso­bi­stej wyma­ga­nych do ochro­ny przed nowym koronawirusem.

Pre­mier Onta­rio Doug Ford powie­dział City­News, że w pro­win­cji zabrak­nie nie­zbęd­ne­go sprzę­tu ochron­ne­go w tydzień po tym, jak USA zatrzy­ma­ły maso­wą wysył­kę masek.

Prze­sył­ka zatrzy­ma­na na żąda­nie pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa zawie­ra­ła trzy milio­ny masek N‑95.

„Zbli­ża­my się do kry­zy­su”, powie­dział Ford. „Mamy praw­dzi­wy pro­blem z naszy­mi ame­ry­kań­ski­mi kolegami”.

Ford dodał, że nie wie, czy pro­win­cja będzie mogła zdo­być nowe maski, zanim skoń­czy się obec­ny zapas, ale powie­dzia­ła, że ​​pro­win­cja bada kil­ka innych opcji, w tym pomoc z Azji.
Fir­ma Wood­brid­ge roz­pocz­nie tak­że w przy­szłym tygo­dniu pro­duk­cję do milio­na masek .

Ford otwar­cie skry­ty­ko­wał dąże­nia Trum­pa do zatrzy­ma­nia prze­sy­łek, nazy­wa­jąc je „nie­do­pusz­czal­ny­mi” i zapew­nia­jąc że Onta­rio zwięk­szy pro­duk­cję wła­snej odzie­ży ochronnej.

„Kie­dy usią­dziesz i pomy­ślisz o  woj­nach, przez któ­re prze­szli­śmy, kie­dy sta­li­śmy ramię w ramię wobec tych samych wro­gów, a teraz mamy wro­ga i jeste­śmy w sta­nie woj­ny, a oni chcą odciąć się od naj­bliż­sze­go sojusz­ni­ka­na świe­cie? — mówił Ford