Dr Law­ren­ce Loh, tym­cza­so­wy ofi­cer medycz­ny regio­nu, ostrzegł, że fala zacho­ro­wań na koro­na­wi­ru­sa w Peel dopie­ro się zaczyna.

„To tydzień, w któ­rym pan­de­mia u nas wybuch­nie”, powie­dział Loh pod­czas spo­tka­nia regio­nal­ne­go w czwar­tek rano (9 kwietnia).

Loh poin­for­mo­wał, że w zakła­dach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w całym regio­nie odno­to­wa­no 684 przy­pad­ki COVID-19, dzie­więć zgo­nów i pięć ognisk epidemicznych.

Reklama

„Obraz pogor­szy się, zanim chmu­ry zaczną się roz­ja­śniać” — powie­dział Loh. „Nasza licz­ba (COVID-19) sta­le rośnie.”

Loh opi­sał koro­na­wi­ru­sa jako „wiel­kie­go nowe­go uda­wa­cza”, któ­ry uda­je zwy­kłe prze­zię­bie­nie. Ale cho­ro­ba roz­prze­strze­nia się bar­dzo łatwo jest bar­dzo zakaź­na. W zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści przy­pad­ków obja­wy ustą­pią. Ale w 10 pro­cen­tach przy­pad­ków pacjen­ci z COVID-19 wyma­ga­ją tle­nu, a pięć pro­cent wyma­ga inten­syw­nej opieki.

„Pro­si­my o prze­strze­ga­nie prze­pi­sów doty­czą­cych zamy­ka­nia” — powie­dział Loh. „Nawet jeśli jesteś nie­zbęd­nym biz­ne­sem, dobrym pomy­słem jest zamknięcie”.

Rad­na Mis­sis­sau­gi Caro­lyn Par­rish wezwa­ła do wpro­wa­dze­nia prze­pi­sów unie­moż­li­wia­ją­cych pra­cow­ni­kom opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej zatrud­nie­nie w nie­peł­nym wymia­rze godzin pra­cy w sze­re­gu domów i prze­no­sze­niu wiru­sów do róż­nych obiektów.

Crom­bie powie­dział, że mia­sto Mis­sis­sau­ga pod­ję­ło pew­ne trud­ne kro­ki, w tym odwo­łu­jąc impre­zy i zamy­ka­jąc par­ki — w tym japoń­ski Park Kariya pod­czas sezo­nu kwit­nie­nia wiśni.