W Rosji, gdzie w nie­dzie­lę przy­pa­da­ła pra­wo­sław­na Wiel­ka­noc, pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa wymu­si­ła zamknię­cie cer­kwi m.in. w Moskwie, gdzie jest naj­wię­cej zacho­ro­wań. Nabo­żeń­stwa w wie­lu regio­nach odby­ły się bez udzia­łu wier­nych, w nie­któ­rych świą­ty­nie były otwarte.

Litur­gia w nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę w Sobo­rze Chry­stu­sa Zba­wi­cie­la w Moskwie, głów­nej świą­ty­ni pra­wo­sław­nej Rosji, odby­ła się bez udzia­łu wier­nych. Zwierzch­nik Rosyj­skiej Moskwy Pra­wo­sław­nej patriar­cha Cyryl odpra­wił mszę w nie­mal pustym gma­chu, któ­ry zwy­kle w Wiel­ka­noc prze­peł­nio­ny jest wier­ny­mi. Uro­czy­sta pro­ce­sja odby­ła się wewnątrz świą­ty­ni, a nie na zewnątrz, jak jest to co roku.

W 2019 roku na nabo­żeń­stwie wiel­ka­noc­nym w sobo­rze obec­ny był pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin i ówcze­sny pre­mier Dmi­trij Mie­dwie­diew z mał­żon­ką. Nikt z przed­sta­wi­cie­li władz nie poja­wił się w tym roku w świą­ty­ni, choć ich obec­ność w cer­kwi pod­czas głów­nych świąt pra­wo­sław­nych sta­ła się już tra­dy­cją. Kreml zapo­wia­dał, że Putin w tym roku zapa­li świe­cę w kapli­cy w swo­jej rezy­den­cji w Nowo-Oga­rie­wie pod Moskwą.

Reklama

W mediach spo­łecz­no­ścio­wych poja­wi­ły się wpi­sy suge­ru­ją­ce, że w nie­któ­rych cer­kwiach w Moskwie noc­ne nabo­żeń­stwa jed­nak się odbyły.

W Peters­bur­gu pod­czas mszy w Sobo­rze Kazań­skim obec­ni byli duchow­ni, wolon­ta­riu­sze i dzien­ni­ka­rze. Po raz pierw­szy od 30 lat świą­ty­nia ta była zamknię­ta dla wier­nych. W kil­ku innych świą­ty­niach w tym mie­ście małe gru­py wier­nych poja­wi­ły się jed­nak na litur­gii. W Nowo­sy­bir­sku, gdzie nabo­żeń­stwa odby­wa­ły się w zamknię­tych cer­kwiach, kil­ka­dzie­siąt osób mimo to przy­szło pod świątynie.

Nie­za­leż­ny por­tal Medu­za podał, że w Per­mie w cer­kwi Wszyst­kich Świę­tych było kil­ka­dzie­siąt osób, któ­re — jak wyni­ka z trans­mi­sji nabo­żeń­stwa — kolej­no uca­ło­wa­ły iko­nę zdej­mu­jąc masecz­ki ochronne.

Świą­ty­nie otwar­te były m.in. w repu­bli­kach leżą­cych w azja­tyc­kiej czę­ści Fede­ra­cji Rosyj­skiej: Buria­cji, Tuwie i Jaku­cji, a tak­że w obwo­dzie lenin­gradz­kim — któ­re­go cen­trum jest Peters­burg; jak rów­nież w Kra­ju Cha­ba­row­skim na rosyj­skim Dale­kim Wscho­dzie i w euro­pej­skich obwo­dach Rosji: woł­go­gradz­kim, twer­skim, orłow­skim i jaro­sław­skim. Wier­nych w nich było jed­nak dużo mniej niż zwy­kle. Wie­lu zało­ży­ło masecz­ki ochronne.

W 2019 roku w nabo­żeń­stwach w Wiel­ka­noc uczest­ni­czy­ło ponad 4 mln Rosjan.

Przed tego­rocz­nym świę­tem patriar­cha Cyryl wezwał wszyst­kich wier­nych — nie tyl­ko w Moskwie, ale na tere­nie całe­go kra­ju — by w Wiel­kim Tygo­dniu modli­li się w domach i oglą­da­li trans­mi­sje nabo­żeństw. W Moskwie wła­dze duchow­ne zade­cy­do­wa­ły o zamknię­ciu cer­kwi na wnio­sek głów­ne­go leka­rza sani­tar­ne­go sto­li­cy. Pozo­sta­łe regio­ny Fede­ra­cji Rosyj­skiej samo­dziel­nie decy­do­wa­ły, czy w Wiel­ka­noc cer­kwie są otwar­te czy też zamknięte.

Z Moskwy Anna Wró­bel (PAP)