Ponad 350 000 pra­cow­ni­ków pierw­szej linii w pro­win­cji kwa­li­fi­ku­je się obec­nie do cza­so­wej nad­zwy­czaj­nej pod­wyż­ki upo­sa­żeń o 4 dol. za godzi­nę, ale wyglą­da na to, że nie ma wśród nich ratow­ni­ków medycznych.

W sobo­tę rząd For­da ogło­sił, że upraw­nie­ni pra­cow­ni­cy pra­cu­ją­cy ponad 100 godzin mie­sięcz­nie otrzy­ma­ją płat­no­ści ryczał­to­we w wyso­ko­ści 250 dol. mie­sięcz­nie dodat­ko­wo, a ci pra­cu­ją­cy śred­nio 40 godzin tygo­dnio­wo otrzy­ma­ją dodat­ko­we 3560 dol. w ramach rekompensaty.

Jed­nak ratow­ni­cy medycz­ni nie znaj­du­ją się na liście pra­cow­ni­ków kwa­li­fi­ku­ją­cych się do wypłaty.

reklama

Dave Wake­ly, pre­zes związ­ku ratow­ni­ków medycz­nych Peel, mówi, że nie cho­dzi o pod­wyż­kę, ale o brak uznania.

Dodał, że ma nadzie­ję, że wyklu­cze­nie było nie­do­pa­trze­niem i że lista wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków pro­win­cji wciąż jest finalizowana.