Od 4 maja moż­li­we będą wizy­ty rodzin­ne, pogrze­by w ści­słym gro­nie i wstęp do par­ków — ogło­sił w nie­dzie­lę pre­mier Włoch Giu­sep­pe Con­te, przed­sta­wia­jąc szcze­gó­ły odmra­ża­nia gospo­dar­ki i zno­sze­nia restryk­cji, wpro­wa­dzo­nych w związ­ku z epi­de­mią koronawirusa.

“Reżim doty­czą­cy ogra­ni­czeń w swo­bo­dzie poru­sza­nia się został utrzy­ma­ny”; “zawsze musi być powód” prze­miesz­cza­nia się — wyja­śnił szef rzą­du pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Rzy­mie z inter­ne­to­wym udzia­łem dzien­ni­ka­rzy. W jej trak­cie zapre­zen­to­wał szcze­gó­ły życia oby­wa­te­li oraz funk­cjo­no­wa­nia gospo­dar­ki i biz­ne­su w tzw. dru­giej fazie wal­ki z epi­de­mią, któ­rą okre­ślił jako okres “koeg­zy­sten­cji z wiru­sem”. Nastą­pi ona po ponad 40 dniach zamknię­cia kra­ju i naro­do­wej kwarantanny.

Dozwo­lo­ne będą wizy­ty u bli­skich, ale nie — zastrzegł- “spo­tka­nia rodzin­ne”. Cho­dzi, wyja­śnił, o moż­li­wość odwie­dze­nia dziad­ków i innych krew­nych, któ­rych wie­le osób nie widzia­ło od wybu­chu epi­de­mii wsku­tek restrykcji.

Nie ma mowy o “wol­no­ści dla wszyst­kich, nie może­my sobie na to pozwo­lić” — oznaj­mił Conte.

reklama

Ponad­to rząd wyra­ził zgo­dę na sprze­daż jedze­nia na wynos. Ruszyć będzie mogła m.in. aktyw­ność budow­la­na i produkcja.

Han­del deta­licz­ny ma zostać przy­wró­co­ny 18 maja. Na ten dzień pla­no­wa­ne jest otwar­cie muze­ów, wystaw i biblio­tek, a tak­że wzno­wie­nie tre­nin­gów zespo­ło­wych. Pre­mier zastrzegł, że nie zapa­dła jesz­cze decy­zja o wzno­wie­niu roz­gry­wek piłkarskich.

1 czerw­ca wzno­wią pra­cę bary, restau­ra­cje, salo­ny fryzjerskie.

Utrzy­ma­ny został zakaz zgro­ma­dzeń oraz podró­ży mię­dzy regio­na­mi bez waż­ne­go uza­sad­nio­ne­go powo­du, na przy­kład pracy.

Pre­mier powtó­rzył wcze­śniej­sze zapo­wie­dzi, że szko­ły pozo­sta­ną zamknię­te do począt­ku nowe­go roku szkol­ne­go we wrześniu.

Jak pod­kre­ślił, wszyst­kie eks­per­ty­zy wska­zu­ją na wyso­kie ryzy­ko wzro­stu zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem w przy­pad­ku otwar­cia szkół na obec­nym eta­pie epidemii.

Zapew­nił, że dokła­da­ne są wszel­kie sta­ra­nia, aby matu­ry w for­mie wyłącz­nie egza­mi­nu ust­ne­go mogły odbyć się w szko­łach, przy zacho­wa­niu wszyst­kich środ­ków ochrony.

Con­te wyja­śnił, że tak­że w dru­giej fazie nie­zbęd­ne będzie zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go, rów­nież w rodzi­nach, oraz środ­ków pre­wen­cji i ochro­ny osobistej.

“Fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie będzie mia­ło odpo­wie­dzial­ne zacho­wa­nie nas wszyst­kich. Nigdy nie nale­ży się zbli­żać, bez­piecz­na odle­głość musi wyno­sić co naj­mniej metr” — wezwał obywateli.

“Jeśli nie będzie­my prze­strze­gać kro­ków pre­wen­cji, krzy­wa zacho­ro­wań może wymknąć się spod kon­tro­li”, “wzro­śnie licz­ba zmar­łych i doj­dzie do nie­od­wra­cal­nych strat dla naszej gospo­dar­ki” — ostrzegł.

Pre­mier zaape­lo­wał: “Jeśli kochasz Wło­chy, zacho­waj dystans”.

Dodał, że bar­dzo trud­ne będą tak­że następ­ne mie­sią­ce. W ich trak­cie nale­ży przy­go­to­wać fazę oży­wia­nia kra­ju — podkreślił.

“Musi­my odblo­ko­wać kraj” — oświad­czył. “Tak­że w okre­sie odra­dza­nia się Wło­chy będzie moż­na podzi­wiać” — zapew­nił. Jak zazna­czył, to dzię­ki wyrze­cze­niom wszyst­kich uda­ło się zaha­mo­wać sze­rze­nie się koronawirusa.

Con­te zapo­wie­dział usta­le­nie mak­sy­mal­nych cen na masecz­ki, by nie dopu­ścić do spe­ku­la­cji. Cena masecz­ki chi­rur­gicz­nej ma wyno­sić 0,50 euro.

Decy­zje rzą­du, pod­ję­te po roz­mo­wach z dora­dza­ją­cym mu komi­te­tem nauko­wym, zosta­ły uzna­ne przez media za “pierw­szy, bar­dzo ostroż­ny krok ku normalności”.

Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Włoch w natych­mia­sto­wej reak­cji na sło­wa pre­mie­ra zapro­te­sto­wa­ła prze­ciw­ko bra­ku zgo­dy na wzno­wie­nie uro­czy­sto­ści reli­gij­nych. “Wło­scy bisku­pi nie mogą mil­czeć wobec naru­sza­nia wol­no­ści kul­tu” — czy­ta­my w nocie.

Z Rzy­mu Syl­wia Wysocka(PAP)