Justi­ce Cen­tre for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms zło­ży­ło pozew doty­czą­cy zgod­no­ści z kon­sty­tu­cją usta­wy numer 10 zawie­ra­ją­cej popraw­ki do Public Health Act. Usta­wa zosta­ła uchwa­lo­na w cią­gu zale­d­wie 48 godzin przez par­la­ment Alber­ty mię­dzy 31 mar­ca a 2 kwietnia.

Wcze­śniej w przy­pad­ku sta­nu wyjąt­ko­we­go zwią­za­ne­go ze zdro­wiem publicz­nym Public Health Act dawał nad­zwy­czaj­ne upraw­nie­nia radzie mini­strów, mini­stro­wi zdro­wia i głów­ne­mu pro­win­cyj­ne­mu urzed­ni­ko­wi medycz­ne­mu. Upraw­nie­nia te pozwa­la­ły np. na przej­mo­wa­nie wła­sno­ści oby­wa­te­li bez ich zgo­dy, na wcho­dze­nie na teren pry­wat­ny bez naka­zu sądo­we­go, żąda­nia maso­wych szcze­pień czy badań lekar­skich. Poza tym mini­ster mógł zawie­sić na okres do 60 dni wyko­ny­wa­nie jakich­kol­wiek prze­pi­sów ist­nie­ją­ce­go prawa.

Popraw­ki wpro­wa­dzo­ne w usta­wie nr 10 pozwa­la­ją np. jed­ne­mu mini­stro­wi sta­no­wić nowe pra­wa i okre­ślać nowe rodza­je prze­stępstw bez kon­sul­ta­cji z par­la­men­tem. Nowe pra­wa mogą funk­cjo­no­wać przez 270 dni, lub nawet dłu­żej. Do tego kary za łama­nie Public Health Act zosta­ły pod­nie­sio­ne do 10 000 dolarów.

Rząd Alber­ty tłu­ma­czył, że usta­wa jest potrzeb­na, by zapew­nić dodat­ko­wą “ela­stycz­ność wła­dzy”, któ­ra ma słu­żyć wal­ce z koronawirusem.

Justi­ce Cen­tre for Con­sti­tu­tio­nal Fre­edoms pod­kre­śla, że absur­dem jest zezwa­la­nie na sta­no­wie­nie pra­wa poje­dyn­cze­mu mini­stro­wi. Doda­je, że w dzi­siej­szych cza­sach tech­no­lo­gia pozwa­la na zwo­ły­wa­nie wir­tu­al­nych spo­tkań par­la­men­tu, dla­cze­go więc odbie­rać posłom moż­li­wość decy­do­wa­nia. Prze­wod­ni­czą­cy Justi­ce Cen­tre, John Car­pay, nazy­wa usta­wę “zdra­dą elek­to­ra­tu i lite­ry prawa”.