Na nie­któ­rych Kana­dyj­czy­ków izo­la­cja zwią­za­na z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa dzia­ła inspi­ru­ją­co. Zaczy­na­ją poja­wiać się pomy­sły na roz­po­czę­cie wła­snej dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej z domu. War­to przy tym pamię­tać, co da się odli­czyć od docho­du lub na jakie zwol­nie­nia podat­ko­we przy takim mode­lu zatrud­nie­nia moż­na liczyć. Cana­da Reve­nue Agen­cy uzna­je kil­ka odli­czeń, jeśli oczy­wi­ście zosta­ną odpo­wied­nio udokumentowane.

  1. Kosz­ty roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści — mate­ria­ły biu­ro­we czy inne rze­czy potrzeb­ne do roz­krę­ce­nia fir­my w domu mogły być kupio­ne wcze­śniej — pod­le­ga­ją odli­cze­niu, jeśli było to w roku roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści biznesowej.
  2. Mate­ria­ły biu­ro­we — czy­li to, co się zuży­wa i cze­go uży­wa się w biu­rze na co dzień: papier, dłu­go­pi­sy, ołów­ki, wkła­dy do dru­ka­rek. Więk­sze rze­czy, uży­wa­ne przez dłuż­szy czas, takie jak kom­pu­te­ry czy biur­ka, są uzna­wa­ne za środ­ki trwa­łe i mogą być odpi­sy­wa­ne czę­ścio­wo przez kil­ka lat, według wytycz­nych CRA.
  3. Mate­ria­ły pod­sta­wo­we słu­żą­ce do wytwa­rza­nia towa­rów lub świad­cze­nia usług — takie jak drew­no, mate­ria­ły tek­styl­ne, metal, far­ba, cukier, mąka — to wszyst­ko moż­na odli­czyć od dochodu.
  4. Wydat­ki z tytu­łu “uży­wa­nia domu” — moż­na odli­czyć część kosz­tów zwią­za­nych z utrzy­ma­niem domu w czę­ści pro­por­cjo­nal­nej do powierzch­ni biu­ra w sto­sun­ku do powierzch­ni cał­ko­wi­tej nie­ru­cho­mo­ści. Jeśli biu­ro zaj­mu­je 20 proc. powierzch­ni domu, moż­na odli­czyć 20 proc. np. kosz­tów ogrze­wa­nia, prą­du, ubez­pie­cze­nia domu, czyn­szu lub rat kre­dy­tu. Jeśli jed­nak dana powierzch­nia w dzień jest wyko­rzy­sty­wa­na jako biu­ro, a w nocy jako sypial­nia, odli­cze­nie powin­no być pomniej­szo­ne o połowę.
  5. Napra­wy — moż­na odli­czyć kosz­ty napraw wyko­ny­wa­nych w domu, przy czym jeśli wynaj­mu­je­my do tego pod­wy­ko­naw­cę, może­my bazo­wać na wysta­wio­nym przez nie­go rachun­ku. Jeśli remon­tu­je­my lub napra­wia­my sami, odli­cza­my tyl­ko mate­ria­ły bez robocizny.
  6. Wyna­gro­dze­nia — jeśli domo­wy przed­się­bior­ca pła­ci komuś, kto ma swój wkład w gene­ro­wa­niu docho­du przez fir­mę, taką pen­sję moż­na odli­czyć. Doty­czy to rów­nież człon­ków rodziny.
  7. Rachun­ki za tele­fon — moż­na odli­czyć rachun­ki za tele­fon sta­cjo­nar­ny i komór­ko­wy, nale­ży jed­nak wyka­zać, że są uży­wa­ne w celach biz­ne­so­wych (jeśli tak­że w pry­wat­nych, moż­na odli­czyć część kwo­ty). Pew­nym roz­wią­za­niem jest posia­da­nie jed­ne­go tele­fo­nu na uży­tek domo­wy, a dru­gie­go na firmę.
  8. Kosz­ty uży­wa­nia samo­cho­du — podob­nie jak z “uży­wa­niem domu”, tak­że uży­wa­nie samo­cho­du moż­na odli­czyć od docho­du. Nale­ży jed­nak wie­dzieć, ile kilo­me­trów rocz­nie prze­jeż­dża się na uży­tek biz­ne­so­wy, a ile na pry­wat­ny. Wte­dy moż­na odli­czyć odpo­wied­nią część opłat leasin­go­wych, ubez­pie­cze­nia, kosz­tów wymia­ny ole­ju, napraw czy reje­stra­cji. Trze­ba jed­nak pro­wa­dzić rejestr kilo­me­trów prze­je­cha­nych w celach biz­ne­so­wych. CRA pro­si o takie zestawienia.

Domo­wym przed­się­bior­com opła­ca się przede wszyst­kim sys­te­ma­tycz­ność i dys­cy­pli­na. War­to na bie­żą­co zbie­rać rachun­ki i zapi­sy­wać kosz­ty, któ­re potem będą bra­ne pod uwa­gę pod­czas roz­li­cza­nia podat­ku. Moż­na sobie zaosz­czę­dzić wie­le stre­su w kolej­nym roku.REKLAMA