Muzea, gale­rie sztu­ki, biblio­te­ki, archi­wa oraz księ­gar­nie od ponie­dział­ku mogą wzno­wić dzia­łal­ność. Nie ozna­cza to naka­zu ich otwar­cia, osta­tecz­ną decy­zję podej­mu­je dyrek­tor insty­tu­cji w poro­zu­mie­niu z lokal­nym inspek­to­rem sani­tar­nym. W ponie­dzia­łek otwar­ty zosta­nie m.in. Zamek Kró­lew­ski w Warszawie.

Zgod­nie z decy­zja Rzą­do­we­go Zespo­łu Zarzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go od ponie­dział­ku mogą wzno­wić dzia­łal­ność muzea, gale­rie sztu­ki, biblio­te­ki, archi­wa oraz księ­gar­nie, w tym te, któ­re znaj­du­ją się w gale­riach handlowych.

Wice­pre­mier, mini­ster kul­tu­ry Piotr Gliń­ski pod­kre­śla jed­nak, że “zdję­cie zaka­zu dzia­łal­no­ści insty­tu­cji nie ozna­cza naka­zu ich otwar­cia”. Osta­tecz­ną decy­zję o cza­sie, try­bie i tem­pie otwie­ra­nia insty­tu­cji oraz pro­ce­du­rach zwią­za­nych z zapew­nie­niem ochro­ny zdro­wia pra­cow­ni­ków i publicz­no­ści w każ­dym przy­pad­ku podej­mu­je dyrek­tor insty­tu­cji w poro­zu­mie­niu z lokal­nym inspek­to­rem sanitarnym.

W ponie­dzia­łek o godz. 13 dyrek­tor Zam­ku Kró­lew­skie­go w War­sza­wie prof. Woj­ciech Fał­kow­ski w obec­no­ści wice­pre­mie­ra Gliń­skie­go otwo­rzy Bra­mę Zega­ro­wą zam­ku, po czym zapre­zen­tu­je nową tra­sę zwie­dza­nia (Tra­sę Kró­lew­ską), a w Sali Wiel­kiej przed­sta­wi m.in. jego zasa­dy i zapew­nio­ne przez Zamek środ­ki bezpieczeństwa.

Muzeum zam­ko­we będzie czyn­ne w dni powsze­dnie: od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach: 12–17; w sobo­ty i nie­dzie­le — od 10 do 17. Ostat­nie wej­ście — na pół godzi­ny przed zamknię­ciem. Obo­wią­zy­wać będzie wyłącz­nie zwie­dza­nie indy­wi­du­al­ne, przy zacho­wa­niu limi­tu do 100 osób na godzi­nę. Wej­ście tyl­ko przez Bra­mę Zega­ro­wą. Tra­sa Kró­lew­ska obej­mie: m.in. Salę Cana­let­ta, Daw­ną Izbę Audien­cjo­nal­ną, Sypial­nię, Gar­de­ro­bę, Gabi­net Kró­la, Salę Tro­no­wą, Rycer­ską, Wiel­ką oraz Salę Rady.

4 maja Zamek czyn­ny będzie bez­płat­nie (obo­wią­zu­je pobra­nie bez­płat­nych wej­śció­wek w kasie) w godz. 13–17(ostatnie wej­ście — o 16.30). Dłu­żej, bo w godz. 10–20, zwie­dzać będzie moż­na od 4 maja Ogro­dy zamkowe.

Dla zwie­dza­ją­cych udo­stęp­nio­ne zosta­ną tak­że od ponie­dział­ku oba dzie­dziń­ce — zewnętrz­ny i arka­do­wy — oraz ogro­dy rene­san­so­we Zam­ku Kró­lew­skie­go na Wawe­lu. “Chcąc zacho­wać wszel­kie wymo­gi bez­pie­czeń­stwa wyni­ka­ją­ce z nadal obo­wią­zu­ją­cych ogra­ni­czeń sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­nych, w pierw­szym eta­pie posta­no­wi­li­śmy udo­stęp­nić zwie­dza­ją­cym tere­ny wzgó­rza” — poda­ła w komu­ni­ka­cie dyrek­cja insty­tu­cji. Wej­ście do ogro­dów będzie pro­wa­dzi­ło przez bra­mę przy kapo­nie­rze pod “Kurzą Stopką”.

Do ponow­ne­go otwar­cia przy­go­to­wu­je się Muzeum Naro­do­we w War­sza­wie. “Muzeum roz­po­czę­ło przy­go­to­wa­nia do ponow­ne­go otwar­cia. Dąży­my do jak naj­szyb­sze­go udo­stęp­nie­nia naszych zbio­rów dla publicz­no­ści, dla­te­go pra­cu­je­my nad nowym regu­la­mi­nem zwie­dza­nia” — poin­for­mo­wa­ła PAP Moni­ka Bala z dzia­łu komu­ni­ka­cji MNW. Zazna­czy­ła, że odwie­dzi­ny w MNW znów będą moż­li­we, ale z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa. Zmie­nio­ny regu­la­min przed­sta­wio­ny zosta­nie do akcep­ta­cji inspek­to­ro­wi sani­tar­ne­mu. “W tych trud­nych cza­sach zdro­wie naszej publicz­no­ści jest prio­ry­te­tem” — pod­kre­śla­ją muze­al­ni­cy w prze­sła­nym PAP oświad­cze­niu. O ter­mi­nie otwar­cia Muzeum, a tak­że o wszyst­kich zmia­nach w funk­cjo­no­wa­niu pla­ców­ki MNW infor­mo­wać będzie na bieżąco.

4 maja nie zosta­nie otwar­te tak­że Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN. “Roz­po­rzą­dze­nie pre­mie­ra i mini­stra zdro­wia nie ozna­cza, że pla­ców­ki od razu otwo­rzą się dla publicz­no­ści. Otwie­ra to nato­miast dro­gę do takich decy­zji” — powie­dzia­ła PAP Mar­ta Dzie­wul­ska, rzecz­nicz­ka pra­so­wa Muzeum. Według zespo­łu kry­zy­so­we­go w POLIN, klu­czo­we jest bez­pie­czeń­stwo zwie­dza­ją­cych i pra­cow­ni­ków pla­ców­ki, a powierzch­nia i mul­ti­me­dial­ny cha­rak­ter eks­po­zy­cji sta­łej stwa­rza­ją w tym zakre­sie sze­reg wyzwań. Po uzy­ska­niu odpo­wied­nich dys­po­zy­cji służb sani­tar­nych i dopo­sa­że­niu muzeum w nie­zbęd­ne zabez­pie­cze­nia i środ­ki ochro­ny Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN przy­go­to­wy­wać się będzie do ponow­ne­go otwarcia.

 

pap