Pan Ryszard Koper pisze na Face­bo­oku w dniu 9 maja 2020:

Ta infor­ma­cja może przy­dać miesz­kań­com Nowe­go Jor­ku. Wczo­raj uda­łem się do gabi­ne­tu lekar­skie­go celem wyko­na­nia testu na anty­cia­ła koro­na­wi­ru­sa. Infor­ma­cje są z tego gabi­ne­tu. Są dwa rodza­je testów. W więk­szo­ści wypad­ków ubez­pie­cze­nie pokry­wa tyl­ko jeden test. Dru­gi moż­na zro­bić pry­wat­ne. Koszt $100. Jeśli mamy ubez­pie­cze­nie nie pono­si­my żad­nych dodat­ko­wych kosz­tów. W tym gabi­ne­cie nie było kolejek.

Do pierw­sze­go testu krew pobie­ra­na jest z pal­ca. Wynik otrzy­mu­je się w prze­cią­gu 5–10 minut. Ten test wyka­zu­je, czy jeste­śmy wol­ni od koro­na­wi­ru­sa oraz sto­pień naszych anty­ciał. Są trzy stop­nie mocy anty­ciał. Trze­ci sto­pień gwa­ran­tu­je nam naj­więk­szą odpor­ność na ponow­ne zakażenie.

Reklama

Do dru­gie­go testu krew jest pobie­ra­na z żyły i prze­sy­ła­na do labo­ra­to­rium. Temu testo­wi się pod­da­łem. W pią­tek pobra­no krew, a wynik będzie w ponie­dzia­łek. Ten test jest bar­dziej dokład­ny i w pro­cen­tach poka­zu­je moc naszych antyciał.

Był ze mną na bada­niach mło­dy męż­czy­zna, któ­ry nie miał żad­nych symp­to­mów cho­ro­by, ale dla pew­no­ści pod­dał się testom, bo ktoś w rodzi­nie był cho­ry. Wziął test, do któ­re­go krew pobie­ra się z pal­ca. Test wyka­zał, że był zara­żo­ny koro­na wiru­sem. Poda­no nawet ile dni temu. Test wyka­zał tak­że jaki ma teraz sto­pień odpor­no­ści. Mając to na uwa­dze war­to zro­bić rodzin­ne testy, czy w miej­scach pra­cy. Będzie­my wie­dzieć na czym stoimy.

Być może w innych gabi­ne­tach lekar­skich jest inaczej.

Życzę dużo zdro­wia i wspa­nia­łe­go weekendu.

Poja­wia­ją się pyta­nia, gdzie robi­łem test. Odpo­wia­dam: New Gene­ra­tion Medi­cal — Dr Dmi­try Zhu­ko­vski. D.O — 4766‑B Bed­ford Ave, 1 st flo­or Bro­oklyn, NY 11235. T. 718 676 0404 Bar­dzo miły personel.