Kil­ku głów­nych pra­co­daw­ców, w tym mia­sto Toron­to, chce, aby pra­cow­ni­cy pra­co­wa­li z domu, przy­naj­mniej do jesieni.

Ma to na celu zmniej­sze­nie pre­sji na TTC i Metro­linx, gdy gospo­dar­ka zaczy­na się ponow­nie otwie­rać. Część tego pla­nu ratun­ko­we­go dla trans­por­tu publicz­ne­go obej­mu­je zbu­do­wa­nie miej­skiej sie­ci rowerowej.

Mia­sto zde­cy­do­wa­nie zale­ca oso­bom, któ­re muszą korzy­stać z trans­por­tu publicz­ne­go, aby nosić zakry­cia twarzy.

reklama

„Pra­cow­ni­cy finan­so­wi i ubez­pie­cze­nio­wi sta­no­wią oko­ło 12 pro­cent wszyst­kich osób dojeż­dża­ją­cych komu­ni­ka­cją miej­ską w Toron­to — ponad 57 000 korzy­sta z trans­por­tu publicz­ne­go jako głów­ne­go spo­so­bu dojaz­dów do pra­cy”, infor­mu­je mia­sto Toron­to. „Ponad poło­wa stu­den­tów uni­wer­sy­te­tów i col­le­ge­’ów w Toron­to rów­nież dojeż­dża tą form komu­ni­ka­cji do kam­pu­sów w cen­trum miasta”.

Bur­mistrz John Tory poin­for­mo­wał, że mia­sto zwró­ci­ło się do ban­ków i innych głów­nych pra­co­daw­ców w cen­trum, aby zacze­ka­li co naj­mniej do wrze­śnia z powro­tem więk­szo­ści pra­cow­ni­ków do biur, by zła­go­dzić pre­sję na trans­port publicz­ny i umoż­li­wić utrzy­ma­nie dystan­su fizycz­ne­go. Jako jeden z głów­nych pra­co­daw­ców w cen­trum mia­sta, mia­sto Toron­to będzie nadal prio­ry­te­to­wo trak­to­wać pra­cę zdalną ”.