W sytu­acji zagro­że­nia i bra­ku poli­cji, uzbro­je­ni oby­wa­te­le nie dopu­ści­li w wie­lu mia­stach USA do roz­bi­ja­nia skle­pów. Ter­ro­ry­ści z Anti­fy respek­to­wa­li siłę ognia.

 

W Buf­fa­lo w nocy z ponie­dział­ku na wto­rek doszło do ata­ku samo­cho­do­we­go na poli­cjan­tów i Gwar­dię Narodową