Roy­al Cana­dian Air For­ce twier­dzi, że wstęp­ne usta­le­nia wska­zu­ją na zde­rze­nie z ptac­twem jako przy­czy­nę kata­stro­fy samo­lo­tu Snow­bird w Kolum­bii Bry­tyj­skiej w zeszłym miesiącu.

Opu­bli­ko­wa­ne w ponie­dzia­łek wstęp­ne spra­woz­da­nie z docho­dze­nia mówi, że dokład­na ana­li­za mate­ria­łu wideo  pozwa­la zauwa­żyć pta­ka bar­dzo bli­sko pra­we­go wlo­tu sil­ni­ka samo­lo­tu „pod­czas kry­tycz­nej fazy startu”.

Pod Kam­lo­ops zgi­nę­ła Jenn Casey, ofi­cer ds spraw publicz­nych lecą­ca jako pasa­żer, a pilot doznał poważ­nych obrażeń.

Choć samo­lot roz­bił się na zamiesz­ka­łym tere­nie, nikt na zie­mi nie ucierpiał.

Śledz­two będzie nadal sta­ra­ło się usta­lić czy urzą­dze­nia kata­pul­to­we odrzu­tow­ca Tutor dzia­ła­ły prawidłowo.