Nieuprawnieni zwracają CERB

Według Kana­dyj­skiej Agen­cji Skar­bo­wej (CRA) Kana­dyj­czy­cy doko­na­li pra­wie 190 000 zwro­tów CERB, świad­czeń z tytu­łu reago­wa­nia kry­zy­so­we­go, do któ­rych nie byli uprawnieni.

CERB zapew­nia mie­sięcz­ne płat­no­ści w wyso­ko­ści 2000 dol na okres do czte­rech mie­się­cy dla Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy utra­ci­li dochód z powo­du COVID-19.

Agen­cja ratin­go­wa może zwe­ry­fi­ko­wać dane oso­by wystę­pu­ją­cej z rosz­cze­niem w momen­cie skła­da­nia wnio­sku lub w póź­niej­szym terminie.

Gdy wnio­sko­daw­ca zosta­je uzna­ny za oso­bę nie­kwa­li­fi­ku­ją­cą się, RC kon­tak­tu­je się z nim w celu uzgod­nie­nia spła­ty kwoty.

CRA ma infor­ma­cje na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej, wyja­śnia­ją­ce w jaki spo­sób ludzie mogą zwró­cić CERB, a od 3 czerw­ca za pośred­nic­twem por­ta­lu doko­na­no pra­wie 190 000 zwrotów.