Kana­dyj­czy­cy  mogą podró­żo­wać do USA pod­czas pan­de­mii COVID-19. Gra­ni­ca lądo­wa jest zamknię­ta, ale USA nadal pozwa­la­ją Kana­dyj­czy­kom latać.

Wie­lu Kana­dyj­czy­ków nie zda­je sobie spra­wy z tego, że mimo że obec­nie nie mogą jeź­dzić do USA w celach rekre­acyj­nych, nadal mogą latać do tego kraju.

US Customs and Bor­der Pro­tec­tion (CBP) powie­dział CBC News, że jego ogra­ni­cze­nia podró­ży doty­czą tyl­ko Kana­dyj­czy­ków pró­bu­ją­cych wje­chać do USA przez lądo­we przej­ścia gra­nicz­ne, któ­re obej­mu­ją podróż samo­cho­dem, pocią­giem, pro­mem i stat­ka­mi wycieczkowymi.

Reklama

Kana­dyj­scy pasa­że­ro­wie linii lot­ni­czych mogą jed­nak wje­chać do kra­ju, o ile w okre­sie 14 poprze­dza­ją­cych dni nie odwie­dzi­li Bra­zy­lii, Chin, Ira­nu, Irlan­dii, Wiel­kiej Bry­ta­nii lub 26 kra­jów euro­pej­skich w stre­fie Schen­gen (w tym Polski)

Podró­żu­ją­cy z Kana­dy praw­do­po­dob­nie rów­nież nie będą musie­li izo­lo­wać się przez 14 dni po przy­jeź­dzie. Ame­ry­kań­skie Cen­tra Kon­tro­li i Zapo­bie­ga­nia Cho­ro­bom zale­ca­ją auto izo­la­cję ale nie jest to wymóg, chy­ba że okre­śli to kon­kret­ny region lub stan. Na przy­kład Hawa­je wyma­ga­ją, aby pasa­że­ro­wie samo­lo­tów izo­lo­wa­li się przez 14 dni.

Jed­nak gdy Kana­dyj­czy­cy wra­ca­ją do domu, muszą się izo­lo­wać przez 14 dni — zgod­nie z prze­pi­sa­mi federalnymi .

Zezwo­le­nie na lata­nie nie jest wza­jem­ne: Kana­da zabra­nia odwie­dza­ją­cym z USA wjaz­du do kra­ju wszel­ki­mi środ­ka­mi trans­por­tu — w tym samo­lo­tem. Jed­nak w tym tygo­dniu rząd kana­dyj­ski zła­go­dził ogra­ni­cze­nia doty­czą­ce podró­ży, aby umoż­li­wić oby­wa­te­lom USA posia­da­ją­cym  naj­bliż­szą rodzi­nę w Kana­dzie na odwiedziny.