Chi­ny w czwar­tek potę­pi­ły lot­nic­two USA za “pro­wo­ku­ją­cy” lot samo­lo­tu bojo­we­go C‑40 nad Taj­wa­nem., twier­dząc, że było to naru­sze­nie suwe­ren­no­ści Chin . Pekin uwa­ża Taj­wan za swo­je tery­to­rium i potę­pia Sta­ny Zjed­no­czo­ne za wspie­ra­nie wyspy.

Ame­ry­kań­ska jed­nost­ka C‑40A, woj­sko­wa wer­sja Boein­ga 737, weszła w taj­wań­ską prze­strzeń powietrz­ną za pozwo­le­niem, choć nie wylą­do­wa­ła na żad­nym taj­wań­skim lot­ni­sku, poin­for­mo­wa­ło taj­wań­skie Mini­ster­stwo Obrony.

Chiń­skie biu­ro do spraw Taj­wa­nu stwier­dzi­ło, że ame­ry­kań­ski samo­lot “naru­szył naszą suwe­ren­ność, bez­pie­czeń­stwo i pra­wa do roz­wo­ju oraz pra­wo i pod­sta­wo­we nor­my sto­sun­ków międzynarodowych”.

“To był nie­le­gal­ny czyn i poważ­nie pro­wo­ku­ją­cy incy­dent” — stwier­dzi­ło biu­ro w oświad­cze­niu prze­ka­za­nym przez chiń­skie media państwowe.

Siód­ma flo­ta USA poin­for­mo­wa­ła, że samo­lot US Navy odby­wał ruty­no­wy lot logi­stycz­ny z bazy lot­ni­czej Kade­na w Japo­nii do Taj­lan­dii, ale został prze­kie­ro­wa­ny przez Taj­wan, aby unik­nąć “ćwi­czeń na wschod­nim wybrzeżu”.

Tego same­go dnia, kie­dy nad wyspą prze­la­ty­wał ame­ry­kań­ski samo­lot, taj­wań­skie siły powietrz­ne musia­ły ostrzec kil­ka chiń­skich myśliw­ców, któ­re na krót­ko weszły do taj­wań­skiej stre­fy obro­ny powietrz­nej. Taj­wan wie­lo­krot­nie pro­te­sto­wał prze­ciw­ko chiń­skim ćwi­cze­niom w pobli­żu wyspy.

Sta­ny Zjed­no­czo­ne zin­ten­sy­fi­ko­wa­ły obec­ność woj­sko­wą w pobli­żu wyspy,pisze Reu­ters, odby­wa­jąc regu­lar­ne rej­sy mary­nar­ki wojen­nej USA przez wąską Cie­śni­nę Taj­wań­ską, któ­ra oddzie­la wyspę od Chin.