Przed­sta­wi­cie­le bran­ży lot­ni­czej w liście do pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go zaape­lo­wa­li o znie­sie­nie prze­pi­su, któ­ry ogra­ni­cza licz­bę udo­stęp­nio­nych miejsc w samo­lo­cie do 50 proc. Prze­ko­nu­ją m.in. że przy obec­nym sta­nie praw­nym ceny bile­tów mogą wzro­snąć nawet dwukrotnie.

W liście pod­pi­sa­nym m.in. przez przed­sta­wi­cie­li linii lot­ni­czych, por­tów i biur tury­stycz­nych pod­kre­ślo­no, że pol­skie lot­ni­ska regio­nal­ne są istot­ny­mi kata­li­za­to­ra­mi roz­wo­ju całej gospo­dar­ki Polski.

Wska­za­no, że zatrud­nia­ją one bez­po­śred­nio ok. 30 tys., a pośred­nio ok. 80 tys. osób, a ich wpływ na gospo­dar­kę jest sza­co­wa­ny na pozio­mie ok. 4 proc. PKB.

reklama

Auto­rzy listu zazna­cza­ją, że od poło­wy mar­ca tego roku, czy­li od momen­tu, kie­dy zawie­szo­ne zosta­ły kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we pasa­żer­skie połą­cze­nia lot­ni­cze, wszyst­kie por­ty lot­ni­cze w Pol­sce odno­to­wa­ły spa­dek ruchu o ponad 90 proc.

“Szyb­kie przy­wró­ce­nie mię­dzy­na­ro­do­wych połą­czeń lot­ni­czych powin­no sta­no­wić kamień węgiel­ny stra­te­gii oży­wie­nia gospo­dar­cze­go kra­ju i jego przy­szłe­go roz­wo­ju. Bez uru­cho­mie­nia lot­nisk powrót do sta­bi­li­za­cji nie będzie moż­li­wy” — czy­ta­my w liście.

Jego auto­rzy doda­ją, że lot­ni­ska nie będą mia­ły moż­li­wo­ści przy­czy­niać się do oży­wia­nia gospo­dar­ki kra­ju, jeśli prze­pi­sy kra­jo­we będą ogra­ni­cza­ły moż­li­wość pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej prze­woź­ni­kom lot­ni­czym i sta­no­wi­ły wprost pod­sta­wę do wyco­fy­wa­nia się linii lot­ni­czych z pol­skie­go ryn­ku. Przy­kła­dem takie­go prze­pi­su — jak wska­za­no — jest ten doty­czą­cy ogra­ni­cze­nia licz­by miejsc w samo­lo­cie zaj­mo­wa­nych przez pasażerów.

Auto­rzy listu przy­wo­łu­ją zapi­sy roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z 29 maja, zgod­nie z któ­ry­mi “danym stat­kiem powietrz­nym moż­na prze­wo­zić, w tym samym cza­sie, nie wię­cej pasa­że­rów niż wyno­si poło­wa mak­sy­mal­nej licz­by miejsc prze­zna­czo­nych dla pasa­że­rów okre­ślo­nej w doku­men­ta­cji tech­nicz­nej stat­ku powietrznego”.

Efekt tego — jak pod­kre­ślo­no — będzie toż­sa­my z wybu­chem kolej­nej pan­de­mii — “tym razem będzie to jed­nak mor­der­czy wirus dla całe­go pol­skie­go ryn­ku lot­ni­cze­go, któ­ry nie omi­nie rów­nież pol­skie­go prze­woź­ni­ka LOT”.

Jak prze­ko­nu­ją auto­rzy listu, do tej pory nie dowie­dzio­no, aby jaki­kol­wiek przy­pa­dek zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem był spo­wo­do­wa­ny zara­że­niem się przez powie­trze w samolocie.

Zwra­ca­ją uwa­gę, że kolej­nym argu­men­tem potwier­dza­ją­cym mini­mal­ne praw­do­po­do­bień­stwo zaka­że­nia na pokła­dzie jest kie­ru­nek prze­pły­wu powie­trza od góry do dołu, któ­ry “mini­ma­li­zu­je wzdłuż­ne mie­sza­nie w kabi­nie”. Ponad­to — jak doda­no — w związ­ku z niską wil­got­no­ścią powie­trza oraz niskim ciśnie­niem, wyso­kim opar­ciom fote­li ist­nie­je bar­dzo ogra­ni­czo­ne ryzy­ko prze­no­sze­nia COVID-19 i innych podob­nych typów wiru­sów na pokładzie.

“War­to tak­że zauwa­żyć, że od wybu­chu pan­de­mii w Chi­nach, przez pierw­sze trzy mie­sią­ce bie­żą­ce­go roku ponad 3 mln pasa­że­rów przy­le­cia­ło do Pol­ski. Wie­le osób przy­la­ty­wa­ło z Euro­py i całe­go świa­ta, w tym z Chin. Nie spo­wo­do­wa­ło to jed­nak wystą­pie­nia ognisk epi­de­mii” — zwró­co­no uwagę.

Przed­sta­wi­cie­le bran­ży lot­ni­czej postu­lu­ją zatem m.in. o wykre­śle­nie prze­pi­su roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii, któ­ry ogra­ni­cza licz­bę udo­stęp­nio­nych miejsc w samo­lo­cie do 50 proc.

“Przy takim podej­ściu, aby rachu­nek eko­no­micz­ny się zga­dzał, ceny bile­tów lot­ni­czych powin­ny wzro­snąć dwu­krot­nie. To zaś spo­wo­du­je, że zwy­kłych ludzi i pra­cow­ni­ków firm dotknię­tych rece­sją nie będzie stać na lata­nie samo­lo­ta­mi” — uzasadniono.

Dato­wa­ny na 10 czerw­ca list do pre­mie­ra pod­pi­sa­li m.in. pre­zes Zarzą­du WIZZ AIR Hun­ga­ry Ltd.; pre­zes Pol­skiej Izby Tury­sty­ki, czło­nek Euro­pej­skiej Orga­ni­za­cji Związ­ków Biur Podró­ży Unii Euro­pej­skiej (ECTAA), pre­zes Zarzą­du RAINBOW TOURS SA, pre­zes Zarzą­du Por­tu Lot­ni­cze­go Gdańsk Sp. z o.o., p.o. pre­ze­sa Zarzą­du Mazo­wiec­kie­go Por­tu Lot­ni­cze­go Warszawa–Modlin Sp. z o.o., pre­zes Zarzą­du Por­tu Lot­ni­cze­go Wro­cław SA.

Pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki zapo­wie­dział w śro­dę otwar­cie od 13 czerw­ca gra­nic z inny­mi kra­ja­mi Unii. 16 czerw­ca mają zaś zostać przy­wró­co­ne mię­dzy­na­ro­do­we połą­cze­nia lotnicze.

Peł­na treść listu otwar­te­go przed­sta­wi­cie­li bran­ży lot­ni­czej do Pre­mie­ra Mate­usza Morawieckiego: