Rząd pro­win­cji ogło­sił, że zwięk­szy dozwo­lo­ną licz­bę uczest­ni­ków na wese­lach i cere­mo­niach pogrzebowych.

Licz­ba osób, któ­re mogą wziąć udział w ślu­bie lub pogrze­bie w domu, zosta­nie ogra­ni­czo­na do mak­sy­mal­nie 30 pro­cent “pojem­no­ści” miej­sca ceremonii.

Ślu­by na świe­żym powie­trzu i cere­mo­nie pogrze­bo­we będą ogra­ni­czo­ne do 50 osób.

Reklama

Mak­sy­mal­na licz­ba osób, któ­re mogą uczest­ni­czyć w bie­sia­dzie wesel­nej lub sty­pie wewnątrz lub na zewnątrz, wyno­si 10 osób.

 

Oso­by bio­rą­ce udział w cere­mo­niach są nadal zobo­wią­za­ne do prze­strze­ga­nia zasad w zakre­sie zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa, któ­ra obej­mu­je fizycz­ne dystan­so­wa­nie wobec  osób spo­za gospo­dar­stwa domo­we­go lub „krę­gu społecznego”