Aby przy­cią­gnąć wię­cej osób do trans­por­tu publicz­ne­go, latem i jesie­nią tego roku TTC roz­da kar­ty Presto.

Przed­się­bior­stwo roz­pro­wa­dzi kar­ty w obsza­rach, w któ­rych korzy­sta­nie z Pre­sto jest sto­sun­ko­wo niskie, ponie­waż zachę­ca do przej­ścia na płat­no­ści bezgotówkowe.

Kar­ty będą dys­try­bu­owa­ne bez­płat­nie wśród klientów.

reklama

Gotów­ka, bile­ty i toke­ny będą nadal akceptowane.

Od począt­ku pan­de­mii COVID-19 w TTC odno­to­wa­no 86-pro­cen­to­wy spa­dek licz­by pasa­że­rów, co spo­wo­do­wa­ło tygo­dnio­wy spa­dek przy­cho­dów o 20 milio­nów dolarów.

Od 2 lip­ca pasa­że­ro­wie TTC będą musie­li nosić maski

TTC prze­pro­wa­dził podob­ny pro­gram w listo­pa­dzie ubie­głe­go roku na wybra­nych sta­cjach metra.