Rada Mis­sis­sau­ga cof­nę­ła zakaz orga­ni­zo­wa­nia poka­zów i odpa­la­nia ogni sztucz­nych  przed w sam raz przed dłu­gim week­en­dem Cana­da Day.
Zakaz miał na celu powstrzy­ma­nie dużych zgro­ma­dzeń pod­czas pan­de­mii COVID-19

Do tej pory grzyw­na gro­zi­ła już za sprze­daż ogni sztucznych

Rada zdję­ła zakaz pod­czas gło­so­wa­nia  w śro­dę 17 czerw­ca. Gło­so­wa­nie przy­wra­ca obo­wią­zu­ją­cy regu­la­min zezwa­la­ją­cy na sprze­daż i uży­wa­nie fajer­wer­ków w okre­ślo­ne święta.

Reklama