Wasa­ga otwarta

Wasa­ga Beach otwo­rzy­ła wszyst­kie swo­je miej­skie par­kin­gi przy pla­ży i nie ogra­ni­cza już dostę­pu tyl­ko do tych z prze­pust­ką parkingową

Mia­sto zamknę­ło 29 maja par­kin­gi przy pla­ży, aby znie­chę­cić tury­stów do jed­no­dnio­wych wyjaz­dów pod­czas pandemii

Mia­sto ponow­nie otwo­rzy­ło par­kin­gi, ponie­waż Wasa­ga Beach Pro­vin­cial Park otwie­ra par­kin­gi od stro­ny wybrze­ża i ubikacje

Reklama

 

Kie­row­nik par­ku John Fisher zapew­nia, że wszyst­kie par­kin­gi  na tere­nach pla­żo­wych 1, 2, 5, 6, New Wasa­ga i Allen­wo­od będą ogra­ni­czo­ne do 50 pro­cent pojem­no­ści, a łazien­ki są regu­lar­nie czysz­czo­ne i odkażane.