Alber­ta roz­wa­ża zerwa­nie kon­trak­tu z RCMP i stwo­rze­nie — a może raczej reak­ty­wa­cję — swo­jej pro­win­cyj­nej poli­cji. RCMP i jej pre­kur­sor North-West Moun­ted Poli­ce świad­czy­ły usłu­gi poli­cyj­ne na rzecz nie­mal całej Alber­ty od począt­ku ist­nie­nia pro­win­cji, czy­li od 115 lat. RCMp było i jest obec­ne przede wszyst­kim na tere­nach wiej­skich i w małych miastach.

Reko­men­da­cja doty­czą­ca utwo­rze­nia wła­snej poli­cji zna­la­zła się wśród wnio­sków sfor­mu­ło­wa­nych przez panel dorad­czy, któ­ry miał przy­go­to­wać pomy­sły na wzmoc­nie­nie pozy­cji Alber­ty w konfederacji.

Alber­ta mia­ła już swo­ją poli­cję przez 15 lat, w latach 1917–32. Alber­ta Pro­vin­cial Poli­ce zosta­ła powo­ła­na przede wszyst­kim dla­te­go, że w cza­sie pierw­szej woj­ny świa­to­wej i po woj­nie bra­ko­wa­ło poli­cjan­tów fede­ral­nych. Mówi się o jesz­cze jed­nym powo­dzie — RCMP nie chcia­ło egze­kwo­wać prze­pi­sów zwią­za­nych z pro­hi­bi­cją, któ­ra zapa­no­wa­ła w Kana­dzie w 1918 roku. Wcze­śniej jed­nak pro­win­cje wpro­wa­dza­ły swo­je zaka­zy, zaka­zy ist­nia­ły też w mia­stach i hrabstwach.

Pro­hi­bi­cja zakoń­czy­ła się w Alber­cie 12 maja 1924 roku, ale pro­win­cyj­na poli­cja funk­cjo­no­wa­ła dalej, aż do Wiel­kie­go Kryzysu.

W 1930 roku pre­mier John Brown­lee zapy­tał innych poli­ty­ków o moż­li­wo­ści oszczę­dza­nia. Lider kon­ser­wa­ty­stów David Dug­gan zapro­po­no­wał likwi­da­cję pro­win­cyj­nej poli­cji i sko­rzy­sta­nie z usług RCMP, co mia­ło przy­nieść 250 00 dol. oszczęd­no­ści rocz­nie. W tam­tym cza­sie pomysł został odrzu­co­ny, ale powró­cił dwa alta póź­niej, gdy sytu­acja gospo­dar­cza była jesz­cze gorsza.

Obec­ny 20-let­ni kon­trakt z RCMP został pod­pi­sa­ny w 2011 roku. Jest waż­ny do 2032. Pro­win­cja może go zerwać, jeśli uprze­dzi o tym Otta­wę dwa lata wcześniej.

Pro­ble­my w Alber­cie to rosną­ca prze­stęp­czość na tere­nach wiej­skich, dłu­gi czas ocze­ki­wa­nia na inter­wen­cje zgła­sza­ne na 911, bra­ki per­so­nal­ne i alie­na­cja zacho­du. Z tego wzglę­du panel dorad­czy sta­wia na lokal­ną policję.

Alber­ta pła­ci RCMP 262 milio­ny dola­rów rocz­nie. Rząd fede­ral­ny dokła­da 112 milio­nów. Gdy­by pro­win­cja zde­cy­do­wa­ła się na wła­sną poli­cję, tę dru­ga kwo­tę miesz­kań­cy musie­li­by doło­żyć z wła­snej kieszeni.