Micha­el Koren­berg, prze­wod­ni­czą­cy rady zarząd­czej Uni­ver­si­ty of Bri­tish Colum­bia, ogło­sił w sobo­tę rezy­gna­cję z peł­nie­nia tej funk­cji po tym, jak oka­za­ło się, że “polu­bił” w mediach spo­łecz­no­ścio­wych serię wpi­sów na twit­te­rze, któ­re wyra­ża­ły sprze­ciw wobec ruchu Black Lives Matter.

Stu­denc­ka gaze­ta Ubys­sey poda­ła, że wie­le z tych komen­ta­rzy było też kry­tycz­nych wobec Anti­fy. Gru­pa UBC Stu­dents Aga­inst Bigo­try zamie­ści­ła na twit­te­rze wpi­sy “polu­bio­ne” przez Koren­ber­ga. Auto­rem jed­ne­go z nich był Dinesh D’So­uza, autor teo­rii spi­sko­wych, któ­ry połą­czył Anti­fę z para­mi­li­tar­ny­mi orga­ni­za­cja­mi pod wodzą Adol­fa Hitle­ra i Beni­to Mussoliniego.

W sobo­tę wie­czo­rem Koren­berg usu­nął swo­je wyra­zy sym­pa­tii dla kon­tro­wer­syj­nych wpi­sów. W wyda­nym oświad­cze­niu napi­sał, że rezy­gnu­je z prze­wod­nic­twa w radzie uni­wer­sy­te­tu. Przy­znał, że przez ostat­nie dwa tygo­dnie “polu­bił” na twit­te­rze kil­ka wpi­sów wymie­rzo­nych prze­ciw­ko tysiąc­om osób, któ­re mają odwa­gę, by prze­ciw­sta­wiać się rasi­zmo­wi, dys­kry­mi­na­cji i nie­na­wi­ści. Pod­kre­ślił, ze nie popie­ra nie­na­wi­ści w żad­nej for­mie. Rozu­mie, że jego dzia­ła­nia wzbu­dzi­ły sze­reg wąt­pli­wo­ści na temat jego poglądów.

Koren­berg napi­sał, że popie­ra ruch Black Lives Mat­ter i wal­kę z rasi­zmem w insty­tu­cjach edukacyjnych.