Tysią­ce osób opła­ki­wa­ło we wto­rek wie­czo­rem czte­ry ofia­ry zama­chu w Lon­don – tym­cza­sem poja­wia się wię­cej szcze­gó­łów na temat mło­de­go męż­czy­zny oskar­żo­ne­go o celo­we potrą­ce­nie ofiar pickupem .

Lon­dyń­ska poli­cja twier­dzi, że incy­dent, któ­ry miał miej­sce w nie­dzie­lę wie­czo­rem, był zapla­no­wa­nym i prze­my­śla­nym aktem „moty­wo­wa­nym nienawiścią”.

Oskar­żo­nym jest 20-let­ni Natha­niel Veltman,

Reklama

Jak dotąd urzęd­ni­cy nie powią­za­no jesz­cze Velt­ma­na z żad­ny­mi inny­mi podej­rza­ny­mi lub gru­pa­mi nie­na­wi­ści, trwa śledz­two online.

Poli­cja twier­dzi, też że nie było zna­nych wcze­śniej­szych rela­cji mię­dzy podej­rza­nym a ofiarami.

Według rela­cji świad­ków w momen­cie aresz­to­wa­nia Velt­man miał na sobie woj­sko­wy hełm i kami­zel­kę kulo­od­por­ną,  a wie­le donie­sień suge­ru­je, że się śmiał. Zatrzy­ma­no go na par­kin­gu cen­trum han­dlo­we­go sie­dem kilo­me­trów od miej­sca zbrodni.

The Glo­be and Mail dono­si, że  czar­ny pic­kup Dodge Ram uży­ty w ata­ku został kupio­ny trzy tygo­dnie temu od deale­ra w Lon­don za oko­ło 25 000 dolarów.

Face­bo­ok Cana­da poin­for­mo­wał, że ​​wkrót­ce po ata­ku usu­nął kon­to oskarżonego .

Grey Rid­ge Eggs, far­ma pro­duk­cji jaj w pobli­żu Stra­th­roy Ont., potwier­dzi­ła, że ​​Velt­man pra­co­wał tam w nie­peł­nym wymia­rze godzin.

Velt­man ma w czwar­tek po raz pierw­szy sta­nąć przed sądem w Lon­don. Na razie nie posta­wio­no zarzu­tu terroryzmu.